Suunised kaubandusmõju mõiste kohta

 

KOKKUVÕTE:

Suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklites 101 ja 102 sätestatud kaubandusmõju mõiste kohta

MIS ON SUUNISTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST SUUNISEID KOHALDATAKSE?

Suuniseid kohaldatakse alates 27. aprillist 2004.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kartell – sarnase tegevusvaldkonnaga iseseisvate ettevõtjate rühmitus, kes sõlmivad kokkuleppe hindade fikseerimise, tootmise piiramise, turgude või klientide jagamise kohta.
Vertikaalsed kokkulepped – kokkulepped, mis on sõlmitud ettevõtjate vahel, kes tegutsevad turustamisahela eri tasanditel, näiteks kui üks ettevõtja tarnib teise ettevõtja tootmismaterjale.
Horisontaalsed kokkulepped – kokkulepped konkureerivate ettevõtjate vahel.
Üksuste asutamine – ühes ELis riigi seaduslikult tegutsevate ettevõtjate (füüsilisest isikust ettevõtjate ja spetsialistide või juriidiliste isikute, näiteks ettevõtete) vabadus teostada majandustegevust stabiilselt ja püsivalt teises ELi riigis.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud kaubandusmõju mõiste kohta (ELT L 101, 27.4.2004, lk 81–96)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 101 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 81) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 88–89)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 102 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 82) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 89)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1–25)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 29.05.2020