Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused: kaitsetähtaeg

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on muuta autoriõiguse* ja teatavate sellega kaasnevate õiguste* kaitse tähtajad ühesuguseks.

Sellega kodifitseeritakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/98/EÜ, millega muudetakse autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ühesuguseks.

PÕHIPUNKTID

Kirjandus- või kunstiteose autoriõiguse kaitse tähtaeg on 70 aastat pärast:

Filmi või audiovisuaalse teose kaitse tähtaeg on 70 aastat pärast järgmistest isikutest viimasena elus olnud isiku surma:

Direktiivi muudeti direktiiviga 2011/77/EL, millega laiendati muusika salvestiste kaitse tähtaega. Selle põhjuseks oli asjaolu, et esinejad alustavad oma karjääri sageli varakult ja esituste salvestiste 50-aastane kaitsetähtaeg ei kaitsnud nende esitusi kogu nende elu jooksul. Seega pikendatakse direktiiviga esitajate ja fonogrammitootjate õigusi muusikasalvestistele 50 aastalt 70 aastani.

Direktiiviga 2011/77/EL ühtlustatakse ka mitmete autorite loodud laulude ja teiste muusikateoste kaitse tähtaja arvutamine. Kaitsetähtaeg lõpeb 70 aastat pärast viimasena elus olnud isiku (sõnade autori või muusika helilooja) surma.

Kaasnevad õigused

Kaasnevate õiguste (filmitootjad ja ringhäälinguorganisatsioonid) kaitsetähtaeg on 50 aastat. See arvutatakse iga juhtumi puhul eraldi alates selle esitamise, avaldamise või salvestuse edastamise kuupäevast. Esitajate ja fonogrammitootjate kaitse tähtaega pikendati direktiiviga 2011/77/EL 70 aastani.

Kaitsetähtaegade arvutamine

Kaitsetähtaeg algab kõigis ELi riikides ühel ajal. See arvutatakse asjaomasele sündmusele järgnenud aasta esimesest jaanuarist.

Kolmandatest riikidest pärit teoste kaitse

Kui teos on pärit kolmandast riigist ja autor ei ole ELi kodanik, aegub ELis tagatava kaitse tähtaeg teose päritoluriigis tagatava kaitse aegumise kuupäeval, kuid see ei tohi ületada ELis kehtestatud tähtaega.

Teavitamine

ELi riigid teavitavad viivitamatult Euroopa Komisjoni kõigist plaanidest kehtestada uusi kaasnevaid õigusi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 16. jaanuarist 2007.

Direktiiviga 2006/116/EÜ kodifitseeritakse ja asendatakse nõukogu direktiiv 93/98/EMÜ, mis pidi ELi riikides jõustuma 1995. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Autoriõigus – kaitseb loomeinimeste huve, andes neile omandiõiguse nende loomingu või teoste suhtes.
Kaasnevad õigused – kaitsevad nende isikute ja organite õiguslikke huve, kes:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 372, 27.12.2006, lk 12–18)

Direktiivi 2006/116/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 11.01.2019