Biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/44/EÜ – biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse biotehnoloogialeiutistega seotud siseriiklikku patendiõigust.

Direktiivis täpsustatakse, milliseid leiutisi saab eetilistel alustel patentida ja milliseid mitte.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon asutas 2012. aastal eksperdirühma, mille ülesanne on uurida biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkonna tehnilist arengut ja patendiõiguse mõju sellele. Kõnealune rühm abistab komisjoni seoses tema aruandluskohustustega vastavalt direktiivile 98/44/EÜ.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. juulist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuliks 2000. Praegu rakendatakse käesolevaid eeskirju kõigi ELi riikide õiguses.

TAUST

Biotehnoloogialeiutiste kaitse

PÕHIMÕISTED

* Bioloogiline materjal – igasugune geneetilist teavet sisaldav materjal, mis on võimeline isepaljunemiseks või mida on võimalik paljundada mingis bioloogilises süsteemis.

* Bioloogiline meetod – taimede või loomade aretamise meetod on olemuselt bioloogiline, kui see põhineb täielikult looduslikel nähtustel, nagu ristamisel või valikul.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta (EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13–21)

Viimati muudetud: 21.03.2016