Euroopa äriühingu põhikiri

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu põhikirja kohta

direktiiv 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes

MIS ON MÄÄRUSE JA DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Määrus (EÜ) nr 2157/2001

SE-määruse ja siseriiklike õigusaktide ühendatud rakendamine

ELi riigis registreeritud kontoriga SEd reguleerivad:

SE asutamiseeskirjad

SE asutavad vähemalt kaks EMP eri riikidest pärit äriühingut, mis tähendab, et selle asutamiseks on vaja olemasolevat baasi. Sellel peab olema kapitali vähemalt 120 000 eurot ja asutamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

Põhikirja tüüp

Äriühingu tüüp

Kriteeriumid, mis peavad olema täidetud

Ühinemine (SE loomiseks)

Aktsiaseltsid

Vähemalt kaks ettevõtet peavad pärinema erinevatest EMP riikidest.

Euroopa valdusettevõtja asutamine

Aktsiaseltsid või osaühingud

Vähemalt kaks ettevõtet peavad pärinema erinevatest EMP riikidest või neil peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja või filiaal teises ELi riigis.

Euroopa tütarettevõtja asutamine

Äriühingud vm juriidilised isikud

Vähemalt kaks üksust peavad pärinema erinevatest EMP riikidest või neil peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja või filiaal teises ELi riigis.

Ümberkujundamine

Aktsiaseltsid

Äriühingul peab olema olnud vähemalt kaks aastat tütarettevõtja teises EMP riigis.

SE:

Teade SE registrisse kandmise ja sellise kande kustutamise kohta avaldatakse teavitamise eesmärgil Euroopa Liidu Teatajas.

Organisatsiooni struktuuri kaks varianti

SE põhikirjadega on seotud kaks eri korraldussüsteemi:

Maksualase ühtlustamise puudumine

SEdele kehtivad kõigis EMP riikides maksud ja tasud vastavalt neis riikides kohaldatavatele eeskirjadele.

Muutmismääruses (EL) 2020/699 kehtestati SEsid (ja Euroopa ühistuid (SCEd), loodud määrusega (EÜ) nr 1435/2003)reguleerivate eeskirjade ajutised erandid. Kuna COVID-19-st tingitud karantiin ja suhtlemisdistantsi meetmed raskendavad SEdel ja SCEdel üldkoosolekute organiseerimist kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, nagu see on õigusaktidega ette nähtud, lubatakse neil selle ajutise erandiga pidada üldkoosoleku 12 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, kuid hiljemalt 31. detsembril 2020.

Direktiiv 2001/86/EÜ

Töötajate kaasamine SE tegevusse

MIS AJAST MÄÄRUST JA DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1–21)

Määruse (EÜ) nr 2157/2001 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22–32)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/699, mis käsitleb Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutisi meetmeid (ELT L 165, 27.5.2020, lk 25–26)

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta (ELT L 207, 18.8.2003, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/72/EÜ, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas (ELT L 207, 18.8.2003, lk 25–36)

Viimati muudetud: 28.09.2020