Euroopa majandushuviühing

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuvigrupi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

EMHÜ moodustatakse kooskõlas alljärgnevalt kirjeldatud eeskirjadega.

Eesmärk

Huviühingu eesmärk on hõlbustada või arendada oma liikmete majandustegevust ressursside, tegevuste või oskuste ühendamise teel. Sellega soovitakse saavutada paremaid tulemusi kui saavutavad üksikult tegutsevad liikmed.

Asutamine

Töötajad

EMHÜ ei tohi tööle võtta rohkem kui 500 inimest.

Asutamis- ja lõpetamisteate avaldamine

Huviühingu asutamise või tegevuse lõpetamise kohta avaldatakse teade Euroopa Ühenduste Teatajas.

Asukoht

Huviühingu asukoht peab olema ELis. Teatavatel tingimustel võib asukoha üle viia teise ELi riiki.

Hääletamisõigused ja organid

EMHÜ igal liikmel on üks hääl, kuid asutamislepingus võib teatavatele liikmetele anda siiski rohkem kui ühe hääle, tingimusel, et ühelgi liikmel ei ole häälteenamust. Määruses on loetletud otsused, mis peavad olema ühehäälsed.

EMHÜ-l peab olema vähemalt kaks organit:

Tegevjuhid esindavad EMHÜ-d tehingutes kolmandate osapooltega ja tegutsevad EMHÜ nimel siduvalt ka juhul, kui tegevjuhtide tegevus ei vasta huviühingu eesmärkidele.

Kasum

Huviühingu eesmärk ei ole teenida endale kasumit. EMHÜ kasum loetakse liikmete kasumiks ja jaotatakse nende vahel vastavalt huviühingu asutamislepingu asjaomasele sättele või sellise sätte puudumisel võrdselt. EMHÜ kasum või kahjum on maksustatav üksnes liikmete tasandil.

Piiramatu solidaarvastutus

Vastukaaluks EMHÜ aluseks olevatele lepinguvabadusele ja tõsiasjale, et liikmetele ei kehti miinimumkapitali nõue, vastutavad kõik EMHÜ liikmed piiramatult solidaarselt huviühingu võla eest.

TAUST

See määrus aitab tagada majandustegevuse ühtse arengu ELis ja toetab sellise ühtse turu rajamist, mis pakub siseriikliku turu tingimustega sarnaseid tingimusi.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuvigrupi kohta (EÜT L 199, 31.7.1985, lk 1–9)

Viimati muudetud: 20.06.2016