ELi ja USA vahelised lennutranspordilepingud

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2007/339/EÜ lennutranspordilepingu sõlmimise kohta ELi ja ELi riikide ning Ameerika Ühendriikide vahel

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Turulepääs: liiklusõigused ja ärilised või käitamisega seonduvad küsimused

Turulepääs: omandiõigus ja kontroll

Õigusloomealane koostöö

Leping tõhustab ühtlasi mõlema osapoole vahelist koostööd alljärgnevates valdkondades.

Leping hõlmas ka selget tegevuskava, mis sisaldas teise etapi lepingu läbirääkimisteks mittetäielikku loetelu prioriteetsete huvi pakkuvate küsimuste kohta.

Teise etapi leping

ELi ja USA vahelisi täiendavaid läbirääkimisi alustati 2008. aastal ning need päädisid 2010. aastal teise etapi lepingu sõlmimisega. Kõnealune protokoll põhineb esimesel lepingul ning käsitleb täiendavaid investeeringuid ja turulepääsu võimalusi. Protokoll tugevdab ühtlasi koostööraamistikku sellistes õigusloome valdkondades nagu ohutus, julgestus, sotsiaalsed aspektid ja eeskätt keskkond, kus pooled võtsid vastu konkreetse suunitlusega keskkonnaalase koostöö ühisavalduse.

Norra ja Island ühinesid lepinguga 2011. aastal.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 25. aprillist 2007. Lennutranspordilepingu artiklis 25, mis käsitleb ajutist kohaldamist, osutatakse poolte kokkuleppele hakata lepingut kohaldama alates 30. märtsist 2008.

TAUST

Enne 2007. aastal sõlmitud lepingut reguleerisid lennutranspordialaseid suhteid USAga ELi riikide ja USA vahelised kahepoolsed kokkulepped. 16 ELi riigiga olid juba sõlmitud nn avatud taeva lepingud. Selline killustatud lähenemisviis osutus aga takistuseks tõelise ühtse siseturu väljakujundamisele.

2002. aastal võttis Euroopa Liidu Kohus vastu otsused Euroopa Komisjoni edastatud juhtumite kohta (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98). Need kohtuasjad tõid selgust välisasjades pädevuste jagamise kohta ELi ja ELi riikide vahel ning andsid vastuse teatavatele asutamisõigusega seotud küsimustele.

Selle tulemusena sai komisjon volituse pidada USAga läbirääkimisi kogu ELis kohaldatava lennunduslepingu üle.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kolmanda vabaduse õigused: rahvusvaheliste regulaarsete lennuteenustega seoses ühe riigi poolt teisele riigile antud õigus või privileeg panna esimese riigi territooriumil maha lennuettevõtja koduriigist saabuvad reisijad, last ja post.

Neljanda vabaduse õigused: rahvusvaheliste regulaarsete lennuteenustega seoses ühe riigi poolt teisele riigile antud õigus või privileeg võtta esimese riigi territooriumil peale lennuettevõtja koduriiki suunduvad reisijad või saadetav last ja post.

Viienda vabaduse õigused: rahvusvaheliste regulaarsete lennuteenustega seoses ühe riigi poolt teisele riigile antud õigus või privileeg panna esimese riigi territooriumil maha ja võtta peale kolmandast riigist saabuvad või kolmandasse riiki suunduvad reisijad või saadetav last ja post.

Seitsmenda vabaduse õigused: rahvusvaheliste regulaarsete lennuteenustega seoses ühe riigi poolt teisele riigile antud õigus või privileeg pidada veo eesmärgil lennuühendust asjaomast õigust või privileegi andva riigi ja mis tahes kolmanda riigi territooriumi vahel. See ei eelda aga, et teenus peaks olema ühendatud mis tahes muu teenusega lennuettevõtja koduriiki või koduriigist või laiendab asjaomast teenust.

Euroopa ühine lennunduspiirkond: piirkond, kuhu kuuluvad ELi riigid, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Montenegro, Norra, Serbia ja ÜRO Kosovo missioon.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 25. aprilli 2007. aasta otsus 2007/339/EÜ, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist (ELT L 134, 25.5.2007, lk 1–3)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 24. juuni 2010. aasta otsus 2010/465/EL ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 223, 25.8.2010, lk 1–2)

Protokoll, millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, mis allkirjastati 25. ja 30. aprillil 2007 (ELT L 223, 25.8.2010, lk 3–19)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 16. juuni 2011. aasta otsus 2011/708/EL ühelt poolt Ameerika Ühendriikide, teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise kõrvallepingu (mis käsitleb ühelt poolt Ameerika Ühendriikide, teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamist) liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 283, 29.10.2011, lk 1–2)

Viimati muudetud: 18.12.2016