Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR)

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 219/2007, millega luuakse ühisettevõte ELi lennuliikluse juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID (ÜHISETTEVÕTE SESAR)

Ühisettevõtte SESAR senised saavutused on järgmised:

Alates 2014. aastast on ühisettevõtte SESAR teadus- ja innovatsiooniprogrammi keskmes järgmised valdkonnad:

Rahastamine

SESARi arendusetapiks eraldab EL TEN-T programmist ja 7. raamprogrammist 700 miljonit eurot, millele lisandub 585 miljonit eurot programmist „Horisont 2020”. Arvestades raamprogrammi „Horisont 2020” kestust, tuleb kõik SESARiga seotud projektikonkursid algatada hiljemalt 31. detsembril 2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 3. märtsil 2007.

TAUST

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 219/2007 loodi ühisettevõte SESAR. Määrust on kahel korral muudetud: 2008. aastal (määrus (EÜ) nr 1361/2008) ja seejärel 2014. aastal (määrus (EL) nr 721/2014), kui ühisettevõtte SESAR tegevusaega pikendati 2024. aastani.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks (ELT L 64, 2.3.2007, lk 1–11)

Määruse (EÜ) nr 219/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 08.02.2016