Montreali konventsioon lennuettevõtjate vastutuse kohta

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2001/539/EÜ Montreali konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt

rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon (Montreali konventsioon)

MIS ON KONVENTSIOONI JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Konventsiooniga kehtestatakse igakülgsed õiguspõhimõtted ja -nõuded, millest kõige tähtsamad on järgmised:

EL võttis 1997. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2027/97 (lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumite puhul), mis näeb ELi lennuettevõtjatele ette piiramatu vastutuse reisijate surma või vigastuste korral. Määrusega (EÜ) nr 889/2002 muudetakse määrust (EÜ) nr 2027/97 ja kohaldatakse Montreali konventsiooni eeskirju kõigile – nii riigisisestele kui ka rahvusvahelistele – lendudele, mida teostavad ELi lennuettevõtjad.

MIS AJAST KONVENTSIOONI JA OTSUST KOHALDATAKSE?

Montreali konventsioon jõustus 4. novembril 2003. Otsust kohaldatakse alates 5. aprillist 2001.

TAUST

Reisija surma või vigastuse korral lennuettevõtjate vastutust käsitlenud 1929. aastal sõlmitud Varssavi konventsiooni ja selle hilisemate muudatuste ebapiisavuse tõttu oli vaja vastutusalaseid eeskirju ajakohastada ja ühtlustada.

Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni lepinguosalised riigid leppisid 1999. aasta mais kokku Varssavi konventsiooni eeskirjade ajakohastamises, et kohandada need ühtseks õigusaktiks, mis pakuks asjakohasel tasemel hüvitust rahvusvaheliste õhuvedude ajal reisijatele tekitatud kahjude korral.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus 2001/539/EÜ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38)

Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon (Montreali konventsioon) (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 39–49)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 9. oktoobri 1997. aasta määrus (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumite puhul (EÜT L 285, 17.10.1997, lk 1–3)

Määruse (EÜ) nr 2027/97 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 31.07.2018