Mereohutus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) eesmärk on tagada Euroopa Liidus (EL) meresõiduohutuse ning mereturvalisuse kõrge, ühetaoline ja tõhus tase. Amet teeb ka tööd laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse vältimiseks ja tõrjumiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet.

KOKKUVÕTE

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) eesmärk on tagada Euroopa Liidus (EL) meresõiduohutuse ning mereturvalisuse kõrge, ühetaoline ja tõhus tase. Amet teeb ka tööd laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse vältimiseks ja tõrjumiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet asukohaga Lissabonis. Amet annab tehnilist abi ja tuge Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu riikidele seoses meresõiduohutust, turvalisust ja merereostust käsitlevate ELi õigusaktide väljatöötamise, rakendamise ja hindamisega.

OLULISEMAD PUNKTID

Meresõiduametil on põhi- ja abiülesanded.

Põhiülesanded on järgmised:

valmistada ette asjaomaste liidu õigusaktide ajakohastamist ja edasiarendamist;

viia läbi visiite ja kontrolle ELi riikides asjakohaste siduvate ELi õigusaktide tõhusa ellurakendamise tagamiseks;

korraldada väljaõpet ja tehnilist abi riikide haldusasutustele;

toetada reostustõrjemeetmeid laevade põhjustatud reostuse ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse korral (amet annab abi ainult juhul, kui seda taotleb kannatada saanud ELi riik).

Amet haldab ka laevade kaugtuvastuse ja kaugseire Euroopa Liidu andmekeskust ja ELi meresõiduohutuse teabevahetussüsteemi (SafeSeaNet). Amet annab operatiivtoetust juurdluste korral, kui tegemist on surmajuhtumite või tõsiste vigastustega.

Abiülesanded

EMSA täidab antud ülesandeid ainult juhul, kui need loovad põhjendatud lisandväärtust ja väldivad jõupingutuste dubleerimist ning ei riku ELi riikide õigusi ega kohustusi. Need ülesanded on seotud keskkonnaprobleemidega, Maa seire Euroopa programmiga GMES (praegu Copernicus) ja siseveeteedega.

Ameti visiidid ja kontrollid

Amet külastab riike, et abistada Euroopa Komisjoni ja riikide haldusasutusi ELi eeskirjade tõhusa ellurakendamise kontrollimisel ning tagada meresõiduohutuse kõrge ja ühetaoline tase. Amet teostab klassifikatsiooniühingute ja kolmandate riikide osas kontrolle meremeeste väljaõppe ja sertifitseerimisega seoses.

Struktuur

Amet on ühenduse asutus. Amet on juriidiline isik. Ameti personali hulka kuuluvad ametnikud, kelle komisjon või ELi riigid on ajutiselt määranud või lähetanud, ning ameti poolt oma ülesannete täitmiseks tööle võetud muud teenistujad. Ametit juhib tegevdirektor, kes on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu.

Haldusnõukokku kuuluvad komisjoni ja iga ELi riigi esindajad. Igal liikmel on üks hääl. Nõukokku kuuluvad ka Norra ja Islandi esindajad ning professionaalid neljast merendussektorist, kellel ei ole hääleõigust. Liikme ametiaeg on viis aastat. Sama isikut võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Eelarve

Määrusega (EL) nr 911/2014 kehtestatakse EMSA reostustõrjetegevuseks aastatel 2014-2020 mitmeaastane rahastamiskava 160,5 miljoni euro ulatuses. EMSA üldeelarve koosneb põhiliselt ELi eelarvest tehtud rahaeraldisest ja lisaeraldistest ameti töös osalevate kolmandate riikide eelarvetest. Amet võib tasu võtta ka väljaannete, koolituste ja muude osutatavate teenuste eest.

TAUST

Kaks õnnetust (naftatankerid Erika 1999. aastal ja Prestige 2002. aastal) tõid kaasa naftareostuse Euroopa vetes. Mõlemad põhjustasid Prantsusmaa ja Hispaania rannikul tõsiseid keskkonna- ja majanduskahjusid. See tingis 2003. aastal EMSA loomise eesmärgiga tagada, et Euroopa oleks valmis ulatuslike naftareostustega toimetulekuks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1406/2002

25.8.2002

-

ELT L 208, 5.8.2002, lk 1-9

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1644/2003

1.10.2003

-

ELT L 245, 29.9.2003, lk 10-12

Määrus (EÜ) nr 724/2004

19.5.2004

-

ELT L 129, 29.4.2004, lk 1-5

Määrus (EÜ) nr 2038/2006

31.12.2006

-

ELT L 394, 30.12.2006, lk 1-4

Määrus (EL) nr 100/2013

1.3.2013

-

ELT L 39, 9.2.2013, lk 30-40

Määruse (EÜ) nr 1406/2002 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 911/2014 laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse tõrjega seotud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevuse mitmeaastase rahastamise kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 115-120).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57-100).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT L 255, 30.9.2005, lk 11-21).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (ELT L 208, 5.8.2002, lk 10-27).

Viimati muudetud: 04.01.2015