Kodanike eraelu puutumatuse tagamine: Euroopa Andmekaitseinspektor

Selle Euroopa Liidu õigusaktiga nõutakse, et ELi institutsioonid ja asutused tagaksid isikuandmete* töötlemisel** kodanike põhiõigused ja -vabadused, eelkõige nende õiguse eraelu puutumatusele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

KOKKUVÕTE

Selle Euroopa Liidu õigusaktiga nõutakse, et ELi institutsioonid ja asutused tagaksid isikuandmete* töötlemisel** kodanike põhiõigused ja -vabadused, eelkõige nende õiguse eraelu puutumatusele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Andmekaitseinspektori institutsioon. Sellega sätestatakse eeskirjad, mis tagavad ELi institutsioonide ja asutuste hallatavate isikuandmete kaitse, ja määratakse seoses sellega kindlaks kodanike õigused.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Andmekaitseinspektor

Määrusega kutsutakse ellu Euroopa Andmekaitseinspektor, kes teostab järelevalvet andmekaitse-eeskirjade kohaldamise üle ELi institutsioonide ja asutuste poolt. Kodanikud võivad esitada kaebusi otse Euroopa Andmekaitseinspektorile, kui nad leiavad, et nende määrusest tulenevaid andmekaitsealaseid õigusi on rikutud.

Iga ELi institutsioon ja asutus peab nimetama ametisse vähemalt ühe andmekaitseametniku, kelle ülesanne on teha koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga ning tagada, et andmete töötlemise käigus ei satuks ohtu andmesubjektide õigused ja vabadused.

Isikuandmed ja andmetöötlus

Määruse alusel ja arvestades isikuandmete kogumise eesmärki, tuleb tagada, et:

Isikuandmete hilisem töötlemine ajaloo-, statistika- või teadusuuringutega seotud eesmärkidel on lubatud, kui kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid anonüümsuse tagamiseks.

Isikuandmeid võib töödelda üksnes:

Kodanike õigused

Põhimõtteliselt on keelatud töödelda kuritegudega seotud andmeid, tervislikku seisundit või seksuaalelu käsitlevaid andmeid ning selliseid isikuandmeid, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumise, välja arvatud seadusega lubatud juhtudel.

Määruse kohaselt on kodanikel täitmisele pööratavad õigused, näiteks õigus pääseda ligi ELi institutsioonide ja asutuste käsutuses olevatele andmetele, neid parandada, blokeerida või kustutada.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. veebruarist 2001.

PÕHIMÕISTED

* Isikuandmed: igasugune teave üheselt identifitseeritava isiku ehk andmesubjekti kohta, mis on seotud tema füüsilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga.

** Isikuandmete töötlemine: isikuandmetega tehtav toiming, näiteks kogumine, salvestamine, kasutamine, muutmine, üleandmine, levitamine või kustutamine.

Lisateavet leiate Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 45/2001

1.2.2001

-

ELT L 8, 12.1.2001, lk 1-22

Parandus

-

-

ELT L 164, 26.6.2007, lk 36

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 3. juuni 2008. aasta otsus 2008/597/EÜ, millega võetakse vastu andmekaitseametnikuga seotud rakenduseeskirjad vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) artikli 24 lõikele 8 (ELT L 193, 22.7.2008, lk 7-11).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31-50).

Viimati muudetud: 12.06.2015