ELi lennureisijate õigused lennureisist mahajätmise, lennu hilinemise või tühistatud lennu korral

 

KOKKUVÕTE:

määrusega (EÜ) nr 261/2004 kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada reisijate kaitse kõrge tase, kehtestades ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat määrust kohaldatakse:

Tingimusel, et reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ning ta ilmub registreerimisele, välja arvatud tühistamise korral, ajal, millest on ette teatatud, või kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega. Määrus kehtestab reisijate õigused järgmistes olukordades:

Määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad:

Lennureisist mahajätmine

Kui lennuettevõtja mõistlikkuse piires eeldab, et lennureisist mahajätmine on tõenäoline, pöördub ta kõigepealt vabatahtlike poole ettepanekuga nende broneeringud hüvitise vastu tühistada. Kui vabatahtlike arv ei ole piisav selleks, et lubada ülejäänud broneeringuga reisijad lennukile, võib lennuettevõtja reisijaid vastu nende tahtmist lennureisist maha jätta, makstes neile hüvitist.

Lennuettevõtjad peavad sõiduvõimaluse tagama esmalt liikumispuudega isikutele ning neid saatvatele isikutele.

Lennu tühistamise või lennureisist mahajätmise korral on asjaomastel reisijatel õigus järgmisele:

Lennu hilinemine

Määrusega kehtestatakse kolmeastmeline karistussüsteem:

Eelotsuseküsimuses (liidetud kohtuasjad C-402/07 ja C-432/07) selgitas Euroopa Liidu Kohus, et kui reisijad jõuavad oma sihtkohta kolm või enam tundi pärast kavandatud saabumisaega, võivad nad (nagu reisijad, kelle lennud tühistatakse) taotleda lennuettevõtjalt kindlamääralist hüvitist, välja arvatud juhul, kui hilinemise põhjuseks on erakorralised asjaolud. Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleb reisijaid, kelle lennud on lükatud edasi ja neid, kelle lennud on tühistatud „viimasel hetkel“, pidada sarnases olukorras olevateks seoses nende õigusega saada hüvitist, kuna need reisijad kannatavad samasuguste ebamugavuste pärast, nimelt kaotatud aja pärast.

Lennu tühistamine

Lennu tühistamise korral on asjaomastel reisijatel õigus järgmisele:

Hüvitis

Hüvitist makstakse juhul, kui reisijale ei ole sellest tühistamisest piisavalt aegsasti teatatud. Hüvitist ei pea siiski tasuma, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et tühistamise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõiki mõistlikke meetmeid.

Reisiklassi muutmine

Kui lennuettevõtja paigutab reisija odavamasse klassi kui see, kuhu pilet oli ostetud, hüvitab ta seitsme päeva jooksul:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 17.veebruarist 2005.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1–8)

Määruse (EÜ) nr 261/2004 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Kohtu (neljanda koja) 19. novembri 2009. aasta otsus. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon ja Alana Sturgeon versus Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) ja Stefan Böck ja Cornelia Lepuschitz versus Air France SA (C-432/07). Eelotsusetaotlused: Bundesgerichtshof – Saksamaa ja Handelsgericht Wien – Austria. Õhutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikli 2 punkt l ning artiklid 5, 6 ja 7 – Mõisted „lennu hilinemine“ ja „lennu tühistamine“ – Õigus hüvitisele hilinemise korral – Mõiste „erakorralised asjaolud“. Liidetud kohtuasjad C-402/07 ja C-432/07.

Viimati muudetud: 02.06.2020