Elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmine

Käesoleva direktiiviga luuakse õigusraamistik elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste pakkumise õiguse tagamiseks kogu Euroopa Liidus.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv)

KOKKUVÕTE

Loadirektiiv on osa telekommunikatsiooni paketist, mis määratleb koos nelja muu direktiiviga (raam-, juurdepääsu, universaalteenuse ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) reguleeriva raamistiku, mille eesmärk on muuta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste sektor konkurentsivõimelisemaks.

2009. aastal muudeti nn telekommunikatsiooni paketti parema õigusloome ja kodanike õiguste direktiividega ning samuti elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) loomisega.

Reguleerimisala, eesmärk ja üldpõhimõtted

Käesolevas direktiivis käsitletakse lubade andmist kõigile elektroonilistele sidevõrkudele ja -teenustele, olenemata sellest, kas neid osutatakse üldsusele või mitte. Seda kohaldatakse raadiosageduste kasutamise õiguste andmise suhtes, kui sellise kasutamisega kaasneb elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste pakkumine, üldjuhul tasu eest.

Direktiivi eesmärk on ühtlustada elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgu, vähendades reguleerimist nii palju kui võimalik.

Põhiline uuendus on üksiklitsentside asendamine kõigi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud üldloaga ning erisüsteemiga raadiosageduste või numbrite eraldamiseks.

Seega võib elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste pakkumine olla seotud ainult üldloaga, mis ei eelda riigi reguleeriva asutuse konkreetset otsust või muud haldusakti ja mille puhul menetlusnõuded piirduvad ainult teatamisega asjaomaste ettevõtjate poolt.

Üldloal põhinevad õigused

Üldluba annab ettevõtjatele õiguse pakkuda elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid. Üldsusele elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid pakkuvatel ettevõtjatel on õigus:

pidada läbirääkimisi vastastikuse sidumise üle muude teenusepakkujatega ELis;

saada muudelt teenusepakkujatelt juurdepääs või võrkude vastastikune sidumine;

olla määratud osutama universaalteenuse eri elemente.

Raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigused

ELi riigid aitavad kaasa raadiosageduste kasutamisele üldloa alusel, kuid vajaduse korral võivad seada raadiosageduste kasutamise eeltingimuseks individuaalse kasutusloa andmise järgmistel eesmärkidel:

raadiohäirete vältimiseks;

teenuse tehnilise kvaliteedi tagamiseks;

spektri tõhusa kasutamise tagamiseks;

ELi riikide muude üldist huvi pakkuvate eesmärkide täitmiseks.

Raadiosageduste ja numbrite kasutamise õiguste andmise kord on avatud, läbipaistev, mittediskrimineeriv ja proportsionaalne.

Kasutusõigusi käsitlevad otsused võetakse vastu ja tehakse teatavaks võimalikult kiiresti pärast seda, kui riigi reguleeriv asutus on täidetud taotluse kätte saanud.

Üldloa ning raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigustega seotud tingimused

Üldloa ning raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigusi võib siduda ainult käesoleva direktiivi lisas loetletud tingimustega, näiteks:

osalus universaalteenuse rahalises toetamises;

teenuste koostalitlusvõime ja võrkude vastastikune sidumine;

juurdepääs numbritele ja nende teisaldatavus, kusjuures teisaldatavus tähendab, et kasutaja võib operaatori vahetamisel säilitada oma numbri;

keskkonna- ja asulaplaneerimise nõuded;

isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse;

teatud tele- ja raadioprogrammide edastamise kohustus;

ettevõtjatele võimalike haldustasude kehtestamine;

ebaseaduslike materjalide edastamisega seotud piirangud.

Raadiosageduste ja numbrite kasutamise õiguste piirangud

Kui raadiosageduste kasutamise õiguste andmist tuleb piirata, antakse selliseid õigusi objektiivsete, läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja proportsionaalsete valikukriteeriumide põhjal.

ELi riigid võivad piirata raadiosageduste kasutamiseks antavate kasutusõiguste hulka või pikendada olemasolevate õiguste kestust teatud tingimustel ja kindla korra alusel, näiteks kõigi huvitatud isikutega konsulteerimise teel, avaldades kõik otsused koos põhjendustega ning vaadates piirangud mõistliku aja järel läbi.

Kui ELi riik jõuab järeldusele, et raadiosageduste kasutamise õigusi võib lisada, avaldab ta selle järelduse ja kutsub üles esitama taotlusi selliste õiguste kohta.

Tingimuste täitmine

Riigi reguleerivad asutused kontrollivad ja jälgivad üldloa tingimuste või erikohustuste täitmist. Kui ettevõtja ei täida üht või mitut nendest tingimustest ega heasta rikkumist määratud aja jooksul, võib asjaomane asutus anda korralduse rikkumine lõpetada või määrata rahatrahvi. Raske ja korduva rikkumise korral võib asjaomane asutus takistada ettevõtjal elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste pakkumist või peatada või tühistada kasutusõigused.

Haldus- ja muud tasud

Riigi reguleerivad asutused võivad kehtestada haldustasud üldloa alusel teenuseid või võrke pakkuvatele ettevõtjatele või kasutusloa saanud ettevõtjatele. Need haldustasud katavad halduskulusid, mis tekivad üldloa süsteemi, kasutusõiguste ja erikohustuste juhtimise, kontrollimise ja jõustamise käigus ning mis võivad sisaldada kulusid, mis on seotud rahvusvahelise koostöö, ühtlustamise ja standardimise, turuanalüüsi, tingimuste täitmise kontrollimise ja muu turukontrolliga ning muu regulatiivse tööga. Kui riigi reguleerivad asutused kehtestavad haldustasud, avaldavad nad iga-aastase ülevaate halduskulude ja laekunud tasude kogusumma kohta.

Pädev asutus võib kehtestada ka tasu raadiosageduste või numbrite kasutamise eest ja seadmete paigaldamise õiguste eest.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/20/EÜ

24.4.2002

24.7.2003

ELT L 108, 24.4.2002, lk 21-32

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/140/EÜ

19.12.2009

25.5.2011

ELT L 337, 18.12.2009, lk 37-69

Direktiivi 2002/20/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

LISADE MUUDATUSED

Lisa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37-69).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/140/EÜ (millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta) parandus (ELT L 241, 10.9.2013, lk 8-9).

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/136/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (E LT L 337, 18.12.2009, lk 11-36)

Komisjoni suunised seoses turuanalüüsi ja olulise turujõu hindamisega vastavalt elektroonilise side võrkude ja teenuste õigusraamistikule (EÜT C 165, 11.7.2002, lk 6-31)

Vastavalt sideteenuste uuele õigusraamistikule on kõnealustes suunistes, mis võeti vastu 2002. aasta juulis, sätestatud põhimõtted, millele peavad riiklikud reguleerivad asutused tõhusa konkurentsi tagamiseks oma turuanalüüside koostamisel tuginema.

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 (COM(2013) 627 final, 11.9.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Viimati muudetud: 10.09.2015