Sadamataristu: sadamate turvalisuse tugevdamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiivi kohaldatakse sadamates ja sadamaga ühenduses olevatel aladel asuvate inimeste, infrastruktuuri ja vahendite (sealhulgas transpordivahendite) suhtes.

Sadama turvaasutus ja turvalisuse plaanid

Turvalisuse tasemed

Sadama turvaülem

ELi riigid kinnitavad sadama turvaülema iga sadama kohta.

Igal sadamal on võimaluse korral oma turvaülem. Kuid vajadusel võib üks turvaülem vastutada mitme sadama eest.

Tema ülesanne on olla sadama turvalisuse küsimustega tegelev kontaktpunkt ning tal peaksid olema piisavad volitused ja kohalikud teadmised, et piisaval määral tagada ja koordineerida sadamate turvalisuste hindamise ja sadamate turvalisuse plaanide koostamist, ajakohastamist ja järelmeetmeid.

Läbivaatamine

ELi riigid tagavad sadamate turvalisuse hindamiste ja sadamate turvalisuse plaanide läbivaatamise iga kord, kui ilmnevad turvalisusega seotud muudatused ja vähemalt iga viie aasta järel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 15. detsembrist 2005 ning see pidi ELi riikides jõustuma 15. juuniks 2007.

TAUST

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis Euroopa Komisjon vastu

komisjoni teatise „Suunised laevadel viibivate meremeeste, reisijate ja muude isikute tervise kaitse, repatrieerimise ja reisikorralduste kohta“

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39)

Direktiivi 2005/65/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Hindamisaruanne sadamate turvalisuse tugevdamist käsitleva direktiivi rakendamise kohta“ (KOM(2009)002 (lõplik), 20.1.2009)

Komisjoni 9. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 324/2008, millega kehtestatakse meresõiduturvalisuse alaste komisjoni kontrollide läbiviimise uuendatud kord (ELT L 98, 10.4.2008, lk 5–10)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 04.05.2020