Maapealne käitlus ühenduse lennujaamades

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Maapealse käitluse* teenused Euroopa Ühenduse (EL) lennujaamades, kus neile on juurdepääs tagatud, hõlmavad lennutranspordi korraldamist võimaldavaid teenuseid (taksoteenus, puhastamine, tankimine, pagasikäitlus jne).

Direktiivi kohaldatakse kõigi ELi lennujaamade suhtes, mis on avatud kaubanduslikuks lennuliikluseks ning mille aastane vedude maht ei ole väiksem kui 2 miljon reisijat või 50 000 tonni kaupa.

PÕHIPUNKTID

Lennujaama käitaja*, lennujaama kasutaja* või maapealse käitluse teenuste osutaja* peab määratud audiitori järelevalve all rangelt eraldama maapealset käitlust käsitleva raamatupidamise oma muude tegevusalade raamatupidamisest.

Samal ajal on ELi riigil järgmised kohustused ja õigused:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 14. novembrist 1996 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 25. oktoobriks 1997.

TAUST

Käesoleva direktiiviga sätestati järkjärguline kohaldamise ajakava vastavalt sellele, kas tegemist oli omakäitlusteenuste või kolmandate isikute osutatud teenustega. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2001 ELi riikide territooriumidel asuvate kõikide lennujaamade suhtes, mille aastane vedude maht ei ole väiksem kui 2 miljonit reisijat või 50 000 tonni kaupa.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Maapealne käitlus – hõlmab väga mitmesuguseid teenuseid, mida lennuettevõtjad nõuavad, et lende korraldada. Need teenused hõlmavad selliseid valdkondi nagu hooldus, kütuse- ja kaubakäitlus. Maapealne käitlus hõlmab ka selliseid teenuseid nagu reisijate registreerimine, toitlustamine, pagasikäitlus ja transport lennujaamas.
Lennujaama käitaja – organ, kes vastutab lennujaama infrastruktuuride haldamise ja juhtimise ning erinevate operaatorite tegevuse järelevalve ja koordineerimise eest.
Lennujaama kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab reisijateveo, posti- või kaubaveo eest õhu kaudu.
Maapealse käitluse teenuste osutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab kolmandatele isikutele üht või mitut liiki maapealse käitluse teenust.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36–45)

Nõukogu direktiivi 96/67/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.02.2020