Liiklusohutus: juhiload

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga:

Juhilubade vastastikku tunnustamine

ELi riikide väljastatud juhilubasid tuleb vastastikku tunnustada. Juhiloa kategooriad on järgmised:

Otsuses (EU) 2016/1945 on esitatud nende kategooriate ja ELi riikides enne käesolevat direktiivi välja antud lubadele märgitud kategooriate vastavustabel.

Juhiloa väljaandmise tingimused

Sõidueksami vastuvõtjad

COVID-19 pandeemia puhangule järgnenud muudatus

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 19. jaanuarist 2007 ja see pidi ELi riikides jõustuma 19. jaanuariks 2011. ELi riigid kohaldavad direktiivi eeskirju alates 19. jaanuarist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60)

Direktiivi 2006/126/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.5.2020, lk 10–24)

Komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1945 juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta (ELT L 302, 9.11.2016, lk 62–162)

Komisjoni 27. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 575/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 383/2012, millega kehtestatakse andmekandjaga (mikrokiibiga) juhilubade tehnilised nõuded (ELT L 159, 28.5.2014, lk 47–49)

Komisjoni 4. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 383/2012, millega kehtestatakse andmekandjaga (mikrokiibiga) juhilubade tehnilised nõuded (ELT L 120, 5.5.2012, lk 1–11)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 22.09.2020