Liikumispuudega inimeste õigused lennureisil

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1107/2006 – puudega ja liikumispuudega isikute õigused lennureisi puhul

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Erandid ja eritingimused

Teatavatel juhtudel võib lennuettevõtja, tema esindaja või reisikorraldaja keelduda puude või liikumispuudega isiku broneeringust või tema pardale lubamisest:

Nendel juhtudel tuleb asjaomast isikut kohe põhjustest teavitada. Tuleb teha mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda asjaga seotud isikule vastuvõetavat alternatiivi. Nendel põhjustel pardale lubamisest keeldumise korral on asjaomasel isikul õigus tagasimaksele või teekonna muutmisele vastavalt määrusele (EÜ) nr 261/2004.

Abi lennujaamas

Puude või liikumispuudega isikutel on õigus saada tasuta määrusega ettenähtud abi:

Lennujaama käitajad võivad kehtestada lennujaama kasutajatele eriotstarbelise tasu nende teenuste rahastamiseks.

Rikkumised ja karistused

ELi ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid peavad kehtestama määruse sätete rikkumise korral kohaldatavad karistused ja looma sõltumatud asutused, kelle ülesanne on kaebusi käsitleda.

Määrusega (EÜ) nr 261/2004 kehtestatakse kogu ELis ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.

Suunised

Euroopa Komisjon avaldas 2012. aastal suunised määruse tõlgendamise kohta. Nendes käsitleti praktilisi probleeme ja ebaselgusi, mis olid jäänud nii lennuettevõtjatele kui ka puude või liikumispuudega reisijatele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 15. augustil 2006.

PÕHIMÕISTE

* Puudega või liikumispuudega isik – isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorne või lokomotoorne, alaline või ajutine) või vaimse puude või kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadavate teenuste kohandamist tema erivajadustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 204, 26.7.2006, lk 1–9)

Määruse (EÜ) nr 1107/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1–8)

Viimati muudetud: 15.02.2016