Vastuvõetava hinnaga telekommunikatsiooniteenused - kasutajate õigused

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks tagada teatud telekommunikatsiooniteenuste miinimumkogumi kättesaadavus kõigile kasutajatele vastuvõetava hinnaga, vältides seejuures võimalikult turumoonutusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv)

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks tagada teatud telekommunikatsiooniteenuste miinimumkogumi kättesaadavus kõigile kasutajatele vastuvõetava hinnaga, vältides seejuures võimalikult turumoonutusi.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Universaalteenuste direktiivis sätestatakse eeskirjad elektrooniliste sideteenuste osutamiseks ELis. Selles kontekstis sätestatakse direktiivis

PÕHIPUNKTID

Universaalteenustega seotud kohustused

ELi riigid peavad tagama, et

Universaalteenuste osutamisega (mis ei pruugi olla kasumlik tegevus) seotud netokulude hüvitamiseks teenuseosutajatele võivad liikmesriigid luua mehhanisme netokulude tulemuslikuks katmiseks.

Kasutajate huvid ja õigused

Tarbijaid tuleb varustada teabega, mis võimaldaks neil pakutavate teenuste olemust mõista. Lepingutes peab olema kirjas: i) teave teenuse kvaliteeditaseme kohta ning võimalikud kompensatsioonid ja tagasimaksed, mida kohaldatakse, kui teenuse kvaliteet ei ole tasemel, ii) kasutaja õigus lisada oma telefoninumber üldkasutatavasse numbriinfosüsteemi, iii) selge teave kampaaniapakkumiste tingimuste kohta.

Lisaks sätestatakse direktiivis

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Alates 24. veebruarist 2002.

TAUST

See direktiiv on osa ELi telekommunikatsiooniteenuste reformipaketist, mis hõlmab veel nelja direktiivi (raamdirektiiv, juurdepääsudirektiiv, loadirektiiv ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) ja määrust, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC).

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebisaidilt ning veebisaidilt „ Teie Euroopa ”.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/22/EÜ

24.4.2002

24.7.2003

EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51-77

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/136/EÜ

19.12.2009

25.5.2011

ELT L 337, 18.12.2009, lk 11-36

Direktiivi 2009/136/EÜ parandus

-

-

ELT L 241, 10.9.2013, lk 9

Viimati muudetud: 22.09.2015