Punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutus – punkrikütuse konventsioon

KOKKUVÕTE:

otsus 2002/762/EÜ, millega volitatakse ELi riike punkrikütuse konventsiooni allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega volitatakse ELi riike 2001. aasta punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutuse rahvusvahelist konventsiooni (punkrikütuse konventsiooni) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema.

PÕHIPUNKTID

Punkrikütuse konventsioon võeti vastu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all, et tagada laeva punkris veetava kütuse lekkimisest tekkinud reostuskahjude eest piisava, kiire ja tõhusa hüvitise maksmine.

Vastavus ELi eeskirjadele

Reguleerimisala

Konventsiooni reguleerimisalasse kuuluvad:

Seda ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade ega muude riigile kuuluvate laevade suhtes. Teisalt võivad kõik konventsiooni osalisriigid otsustada seda kohaldada loetletud liiki laevadele.

Laevaomaniku vastutus

Juhtumi asetleidmise ajal vastutab laeva omanik täielikult selle laeva punkrikütusest tekkinud reostuse põhjustatud kahju eest. Laevaomanik on siiski vastutusest vaba, kui ta suudab tõestada, et:

Kohustuslik kindlustus või rahaline tagatis

Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine

Tähtajad

MIS AJAST KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Nõukogu otsusega kutsuti ELi riike üles rakendama vajalikke abinõusid, et anda oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad hoiule võimaluse korral enne 30. juunit 2006. aastal.

MÕJU

2015. aastaks on kõik 28 ELi riiki vastavalt nõukogu otsusele konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. septembri 2002. aasta otsus 2002/762/EÜ, millega volitatakse liikmesriike ühenduse huvides 2001. aasta punkrikütuse reostuskahjude tsiviilvastutuse rahvusvahelist konventsiooni (punkrikütuse konventsiooni) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema (EÜT L 256, 25.9.2002, lk 7–8)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1–32)

Määruse (EL) nr 1215/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 14.03.2016