Rongireisijate õigused

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on kehtestada rongireisijate õigused ja kohustused, et kaitsta neid eelkõige reisi katkemise, ja parandada raudtee reisijateveo teenuste tõhusust ja atraktiivsust.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Reisijate õigused

Rongireisijatel on järgmised põhiõigused:

Veolepingud ja teave

Reisijatele tuleks anda selget ja juurdepääsetavat teavet:

puuetega ja liikumispuudega isikutele antav teave esitatakse juurdepääsetavas vormis.

Hilinemised ja ärajäämised

Kui rongi hilinemine sihtkohta saabumisel on rohkem kui 60 minutit, on reisijatel õigus: 

Kui reisija ei vali hüvitist, vaid reisi jätkamist, võib ta nõuda miinimumhüvitist, mis on järgmised:

Kui saabumine või väljumine hilineb rohkem kui 60 minutit, on reisijal õigus saada:

Puudega isikud ja liikumispuudega isikud

ELi raudteetranspordi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega tagatakse puudega isikutele ja liikumispuudega isikutele rongireisideks sellised võimalused, mis on võrreldavad teiste kodanike võimalustega. Seega on neil määruse kohaselt järgmised õigused:

Ohutus, kaebused ja teenuse kvaliteet

Täitmine liikmesriikide poolt

Liikmesriigid määravad sõltumatu asutuse või sõltumatud asutused, kes vastutavad määruse täitmise eest. Reisijad võivad kaebuse esitada igale kõnealusele asutusele, kui nad leiavad, et nende õigusi ei ole järgitud.

Liikmesriigid kehtestavad ka käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. detsembrist 2009.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14–41)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77)

Direktiivi 2012/34/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 (rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) tõlgendamise suunised (ELT C 220, 4.7.2015, lk 1–10)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 1371/2007 (rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) alusel tehtud erandid“ (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

Viimati muudetud: 19.03.2020