Emitendid – läbipaistvam teave

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/109/EÜ – läbipaistvuse nõuded seoses teabega emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiivi eesmärk on parandada teavet, mida antakse investoritele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ja kes asuvad või tegutsevad ühes ELi riigis. Direktiiv kohustab ELi riike avaldama perioodilist finantsteavet oma tulude kohta kogu finantsaasta jooksul lisaks pidevale teabele hääletamisõigustest märkimisväärse osa omamise kohta.

Läbipaistvusdirektiivi muudeti 2013. aastal ettenähtud korras direktiiviga 2013/50/EL. Muudatuse eesmärk on:

ELi riigid pidid direktiivi 2013/50/EL oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 26. novembriks 2015.

Perioodiline finantsteave

Perioodiline teave puudutab väärtpaberite emitentide või nende kontrolli all olevate äriühingute finantsolukorda. Väärtpaberite emitendid peavad avaldama majandusaasta aruandeid ja samuti vahearuandeid (tegevuse vahearuandeid), kui nad juba ei avalda kvartaalseid finantsaruandeid.

Samas on direktiiviga 2013/50/EL kaotatud tegevuse vahearuannete või kvartaalsete finantsaruannete avaldamise kohustus. Teisalt peab finantsaruanne olema avalikult kättesaadav vähemalt kümme kuud, mitte viis kuud nagu varem.

Märkimisväärse hääleõiguse omamise teade

Kui aktsionär omandab või võõrandab aktsiaid, mille emitendi väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ja millega kaasnevad hääleõigused, peab ta pärast tehingut teatama emitendile talle kuuluvate hääleõiguste protsentuaalse osakaalu. See reegel kehtib juhul, kui omandatud hääleõiguse osakaal jõuab teatud piirmäärani (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% või 75%), ületab selle või langeb sellest allapoole. See kehtib ka muudel juhtudel, kui füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus hääleõigusi omandada, võõrandada või kasutada.

Direktiivis 2013/50/EL on laiendatud teatamispiirmäära ületamisest teatamise kohustust finantsinstrumentidele, mis annavad õiguse või võimaluse omandada võrreldava majandusliku mõjuga aktsiaid. Piirmäära ületamise hindamiseks peab omanik heaks kiitma muude finantsinstrumentide aktsiad.

Teatada tuleb võimalikult kiiresti ja teates tuleb välja tuua hääleõiguste uus jaotus, aktsionäri tunnus, muutuse kuupäev ja saavutatud häälte piirmäär.

Valitsustele tehtud maksete aruanne

See uus nõue kehtestati direktiiviga 2013/50/EL. Käesoleva direktiivi alusel on ettevõtted, kelle tegevusvaldkondadeks on mäetööstus (nafta, gaas ja maavarad) või metsade raie, kohustatud avaldama eraldi aruandes iga aasta kohta maksed, mis on tehtud nende riikide valitsustele, kus nad tegutsevad.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. jaanuarist 2005. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. jaanuariks 2007.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38–57)

Direktiivi 2004/109/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel (ELT L 340, 22.12.2007, lk 66–68). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. oktoobri 2007. aasta soovitus 2007/657/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/109/EÜ osutatud korraldatud teabe tsentraliseeritud salvestamiseks ettenähtud ametlikult kindlaksmääratud süsteemide elektroonilise võrgu kohta (ELT L 267, 12.10.2007, lk 16–22)

Komisjoni 8. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/14/EÜ, milles sätestatakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 69, 9.3.2007, lk 27–36). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 30.11.2015