Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorites tegutsevate üksuste suhtes kohaldatavad hanke-eeskirjad aastani 2016

Direktiivi 2004/17/EÜ eesmärk on tagada turu avatus ja õiglane tasakaalustatus hankereeglite rakendamisel vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris. See direktiiv on asendatud direktiiviga 2014/25/EL, kuid see on siiski jätkuvalt kehtiv kuni direktiivi ülevõtmiseni liikmesriikides hiljemalt 18. aprilliks 2016.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused.

KOKKUVÕTE

Direktiivi 2004/17/EÜ kohaldatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori hangete suhtes, mis puudutavad võrgustiku sektori hankija poolt järgmiste hankimist:

Samas ei kohaldata seda ehitustööde ega teenuste kontsessioonidele, mis on reguleeritud direktiiviga 2014/23/EL.

Võrgustiku sektori hankijad

Erisektorite direktiivi kohaldatakse järgmiste suhtes:

Direktiivi lisades on võrgustiku sektori hankijate mittelõplikud loetelud.

Asjaomased tegevused

Direktiivi kohaldatakse selliste püsivõrkude pakkumise või käitamise suhtes, mille eesmärk on pakkuda avalikkusele teenuseid järgmistes sektorites:

Samuti kohaldatakse direktiivi järgmiste tegevuste suhtes:

Oluline on märkida, et kõnealustes sektorites sõlmitavate lepingute suhtes ei kohaldata enam seda direktiivi, kui sellel tegevusalal on tõhus konkurents, mida on kinnitanudkomisjon oma otsusega tõhusa konkurentsi olemasolu kohta liikmesriigis või asjaomases sektoris.

Iga kahe aasta tagant läbivaadatavad piirmäärad

Käesolevat direktiivi kohaldatakse riigihangete suhtes, mille maksumus käibemaksuta vastab hinnanguliselt vähemalt järgmistele piirmääradele või ületab neid:

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid

Võrgustiku sektori hankijad tuginevad järgmistele kriteeriumidele:

Avaldamise ja läbipaistvuse kohustus

See kohustus puudutab esmajoones teadete avaldamist vastavalt komisjoni kehtestatud standardsetele vormidele, mis on kättesaadavad internetis Euroopa riigihangete infosüsteemis (SIMAP). Teateid on mitut liiki:

Iga hankelepingu puhul peab võrgustiku sektori hankija suutma oma otsust põhjendada ning säilitama kogu asjaomase teabe vähemalt neli aastat. Võrgustiku sektori hankija teatab võimalikult kiiresti:

Tehnilised tingimused

Tehnilistes tingimustes tuleb määratleda materjali, asja või teenuse nõutavad omadused, mis võimaldavad täita ettenähtud otstarvet. Tehnilised tingimused märgitakse hankelepingu dokumentidesse (hanketeade, tehniline kirjeldus või lisadokumendid). Need ei tohi tekitada konkurentsile põhjendamatuid takistusi.

Osalemistingimused

Euroopa Liidu õigusaktides riigihangete kohta on määratletud tingimused, mille täitmine on riigihankes osalemiseks nõutav. Nende tingimuste eesmärk on teha kindlaks ettevõtja riigihankes osalemise võime tema majandus- ja finantssuutlikkuse ning kutselise ja tehnilise suutlikkuse alusel.

Osalemistingimuste eesmärk on samuti võidelda pettuste ja korruptsiooniga. Avaliku sektori hankijad kõrvaldavad süstemaatiliselt hankemenetlusest kõik ettevõtjad, kes on osalenud kuritegelikus ühenduses või kes on mõistetud süüdi korruptsioonis, pettuses või rahapesus.

Ettevõtja võib hankemenetlusest kõrvaldada ka järgmistel juhtudel:

Riigihankelepingute sõlmimise kord

Riigihankelepingute sõlmimiseks kasutatakse erinevaid menetlusi:

Direktiivis on loetletud teatud juhud, mille korral võivad võrgustiku sektori hankijad kasutada ka väljakuulutamiseta hankemenetlust.

Hanked teenuste sektoris

Seda direktiivi kohaldatakse teenuste hankelepingutele, mille maksumus ületab 414 000 eurot.

Võrgustiku sektori hankija avaldab riigihankelepingute menetlemiseeskirjadele vastava konkursiteate ning saab projektidega tutvuda alles siis, kui nende kavandatud esitamise tähtaeg on möödas.

Hindamise kriteeriumid peavad olema selged, mittediskrimineerivad ja tagama tegeliku konkurentsi. Žürii koosneb üksnes kvalifitseeritud ja sõltumatutest isikutest.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/17/EÜ

30.4.2004

31.1.2006

ELT L 134, 30.4.2004

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2005/51/EÜ

21.10.2005

31.1.2006

ELT L 257, 1.10.2005

Määrus (EÜ) nr 2083/2005

1.1.2006

-

ELT L 333, 20.12.2005

Määrus (EÜ) nr 1422/2007

1.1.2008

-

ELT L 317, 5.12.2007

Direktiiv 2009/81/EÜ

21.8.2009

21.8.2011

ELT L 216, 20.8.2009

Määrus (EÜ) nr 1177/2009

1.1.2010

-

ELT L 314, 1.12.2009

Määrus (EL) nr 1251/2011

1.1.2012

-

ELT L 319, 2.12.2011

Määrus (EL) nr 1336/2013

1.1.2014

-

ELT L 335, 14.12.2013

Direktiivi 2004/17/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ [ELT L 94, 28.3.2014].

Viimati muudetud: 02.06.2014