Ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjad

Käesoleva seaduse eesmärk on tagada riigihangete jaoks avatud turg ning ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjade õiglane kohaldamine.

KOKKUVÕTE

Direktiivis 2004/18/EÜ sätestatakse Euroopa Liidu (EL) ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjad. Selle eesmärk on tagada hankeprotsessi õiglus ja avatus kõikjalt EList pärinevatele pakkujatele.

Reguleerimisala

See seadus reguleerib suuremat osa riigihankelepinguid peale kommunaalteenuste hankelepingute (veevarustus, transport, energeetika ja postiteenus), telekommunikatsiooni hankelepingute, teenuste kontsessioonilepingute (näiteks olemasoleva autopargi haldamine) ning teatud kaitse- ja turbeteenuste hankelepingute.

Nelja (4) tüüpi hankemenetlused

Läbipaistvus

Läbipaistvuse tagab hanketeadete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja TED andmebaasis ning riiklikul tasandil. Kõikjal avaldatud hanketeated peavad sisaldama täpselt sama teavet, et ühtegi pakkujat mitte eelistada. Hanketeated sisaldavad muu hulgas järgmist teavet:

Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu sõlmimine põhineb

Piirmäärad

Reguleerimisalas on kõik teatud piirmäära ületava rahalise mahuga riigihanked. Piirmäärad arvutatakse ümber iga kahe (2) aasta järel.

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtivad ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingutele järgmised piirmäärad, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1336/2013:

Keskvalitsusasutused

Kõik asjade hankelepingud, mille sõlmivad kaitsevaldkonnas tegutsevad keskvalitsusasutused: (i) lisas V loetletud toodete puhul: 134 000 eurot, (ii) muude toodete puhul: 207 000 eurot.

Keskvalitsusest madalama tasandi hankijad

Direktiiv 2004/18/EÜ jääb kehtima kuni 18.aprillini 2016, mil selle asendab uus jõustuv direktiiv (direktiiv 2014/24/EL).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114-240)

Direktiivi 2004/18/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1-113)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65-242)

Viimati muudetud: 30.09.2015