Ühtne riigihangete klassifikaator

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2195/2002 ELi ühtse riigihangete klassifikaatori kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta (EÜT L 340, 16.12.2002, lk 1–562)

Määruse (EÜ) nr 2195/2002 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2151/2003, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta (ELT L 329, 17.12.2003, lk 1–270). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 451/2008 millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 (ELT L 145, 4.6.2008, lk 65–226). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 15.02.2016