Riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise läbivaatamise kord

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi kohaselt peavad ELi riigid tagama riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimisega seotud otsuste ning kõnealuses kontekstis tehtud menetluslike eelotsuste läbivaatamise tõhusalt ja kiiresti, kui need on vastuolus riigihankeid reguleeriva ELi õigusega.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. jaanuarist 1990. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 21. detsembriks 1991.

TAUST

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33–35)

Direktiivi 89/665/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil (mis hõlmab ainult direktiiviga 2007/66/EÜ ja enne seda tehtud muudatusi) on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14–20). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.03.2016