Teatud saasteainete ülemmäärad toidus

Rahvatervise kõrge taseme tagamiseks sätestatakse käesoleva määrusega Euroopa Liidus teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes. Saasteained on ained, mida ei ole tahtlikult toidule lisatud, vaid mis on sinna jõudnud tootmise, pakendamise, vedamise jne käigus.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

KOKKUVÕTE

Rahvatervise kõrge taseme tagamiseks sätestatakse käesoleva määrusega Euroopa Liidus teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes. Saasteained on ained, mida ei ole tahtlikult toidule lisatud, vaid mis on sinna jõudnud tootmise, pakendamise, vedamise jne käigus.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, esmajoones kõige tundlikumate elanikkonnarühmade (laste, eakate ja rasedate naiste) tervise kaitseks.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määruse reguleerimisalasse kuuluvad järgmised saasteained:

Piirnormid

Määruse lisas määratletud piirnormist suurema saasteainesisaldusega toiduaineid ei tohi turustada. Asjaomaseid piirnorme kohaldatakse toiduainete söödava osa suhtes ning samuti kuivatatud, lahjendatud, töödeldud või mitmest koostisosast koosnevate toiduainete suhtes.

Määruses kehtestatakse ka saasteainete nii madalad piirnormid, kui on mõistlikkuse piires võimalik (ALARA) saavutada heade põllumajandus- ja tootmistavade järgimise abil.

Segamise keeld

Märgistamine

Toiduna kasutamiseks turustatavad maapähklid, muud õliseemned, pähklid, kuivatatud puuvili ning mais, mis on enne inimtoiduna kasutamist ette nähtud sorteerimiseks või muul viisil füüsiliselt töötlemiseks, peavad olema varustatud etiketiga, millel on märge „Enne otsetarbimist või toidu koostisosana kasutamist tuleb toodet aflatoksiinidega saastumise vähendamiseks sorteerida või muul viisil füüsiliselt töödelda”.

Maapähklite, muude õliseemnete, maapähklitest valmistatud toodete ja teravilja etiketil peab olema märge kavandatud kasutuse kohta ja partii tunnuskood.

Erandid

Teatavates ELi riikides võib teatud Läänemere piirkonnast pärit kalaliikide ja kalatoodete dioksiini- ja dioksiinilaadsete PCBde sisaldus ületada piirnorme, kui need on ettenähtud nende riikide territooriumil tarbimiseks. Selliste toodete etiketil peab olema hoiatus võimalike ohtude kohta tarbijate tervisele.

Katsed

ELi riigid peavad kontrollima nitraatide sisaldust köögiviljades, mis võivad neid märkimisväärsel määral sisaldada, eelkõige lehtköögiviljades. Tulemused tuleb saata Euroopa Toiduohutusametile (EFSA).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

9. jaanuarist 2007.

TAUST

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni toidu saasteaineid käsitlevalt veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1881/2006

9.1.2007

Kohaldatakse alates 1.3.2007

ELT L 364, 20.12. 2006, lk 5-24

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1126/2007

30.9.2007

-

ELT L 255, 29.9.2007, lk 14-17

Määrus (EÜ) nr 629/2008

23.7.2008

-

ELT L 173, 3.7.2008, lk 6-9

Määrus (EÜ) nr 165/2010

9.3.2010

-

ELT L 50, 27.2.2010, lk 8-12

Määrus (EL) nr 420/2011

20.5.2011

-

ELT L 111, 30.4.2011, lk 3-6

Määrus (EL) nr 1258/2011

23.12.2011

-

ELT L 320, 3.12.2011, lk 15-17

Määrus (EL) nr 1259/2011

23.12.2011

-

ELT L 320, 3.12.2011, lk 18-23

Määrus (EL) nr 594/2012

26.7.2012

-

ELT L 176, 6.7.2012, lk 43-45

Määrus (EL) nr 1058/2012

03.12.2012

-

ELT L 313, 13.11.2012, lk 14 ja 15

Määrus (EL) nr 1067/2013

20.11.2013

-

ELT L 289, 31.10.2013, lk 56 ja 57

Määrus (EL) nr 212/2014

27.3.2014

-

ELT L 67, 7.3.2014, lk 3 ja 4

Määrus (EL) nr 362/2014

30.4.2014

-

ELT L 107, 10.4.2014, lk 56

Määrus (EL) nr 488/2014

2.6.2014

-

ELT L 138, 13.5.2014, lk 75-79

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1-3).

Viimati muudetud: 20.04.2015