Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) – kuidas EL reguleerib kemikaalide kasutamist

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1907/2006 – mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

REACH (kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise) määrusega nähakse ette põhjalik õigusraamistik kemikaalide tootmiseks ja kasutamiseks Euroopas. Sellega pannakse riiklike ametiasutuste asemel tööstusele kohustus tagada, et ELis toodetavad, imporditavad, müüdavad ja kasutatavad kemikaalid on ohutud. Lisaks

PÕHIPUNKTID

2013. aastal hindas Euroopa Komisjon REACH määruse kohaldamise esimest viit aastat ja jõudis järeldusele, et see ei vaja põhjalikke uuendusi enne 1. juunit 2018. aastat, mis on teatavate ainete registreerimise tähtaeg.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2007. aastast.

TAUST

Kemikaalitööstus on üks ELi suuremaid tootmissektoreid. Sellel on otsustav tähtsus meie igapäevaelus ja majanduse üldise konkurentsivõime tagamisel. EL on kehtestanud õigusaktid, mis teevad võimalikuks kemikaalitööstuse (samuti kemikaale kasutava tootva tööstuse) arengu ja innovatsiooni, tagades samal ajal toodete ohutuse inimestele ja keskkonnale.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 136, 29.5.2007, lk 3–280)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 ja selle lisade järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 1. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 771/2008, millega kehtestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu töökorraldus ja menetluskord (ELT L 206, 2.8.2008, lk 5–13)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142, 31.5.2008, lk 1–739)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta (ELT L 107, 17.4.2008, lk 6–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1238/2007, millega sätestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu liikmete kvalifikatsiooni käsitlevad eeskirjad (ELT L 280, 24.10.2007, lk 10)

Viimati muudetud: 06.04.2018