Rahvusvaheline kauplemine ohtlike kemikaalidega (Rotterdami konventsioon)

 

KOKKUVÕTE:

Rotterdami konventsioon

otsus 2003/106/EÜ Rotterdami konventsiooni sõlmimise kohta

otsus 2006/730/EÜ Rotterdami konventsiooni sõlmimise kohta

MIS ON KONVENTSIOONI JA OTSUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Konventsiooniga

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Konventsioon jõustus 24. veebruaril 2004.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitlev Rotterdami konventsioon (ELT L 63, 6.3.2003, lk 29–47)

Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsus 2003/106/EÜ, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 63, 6.3.2003, lk 27–28)

Nõukogu 25. septembri 2006. aasta otsus 2006/730/EÜ teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 299, 28.10.2006, lk 23–25)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60–106)

Määruse (EL) nr 649/2012 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.08.2020