Kemikaalidest tulenevate ohtudega võitlemine (Stockholmi konventsioon)

 

KOKKUVÕTE:

püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon

otsus 2006/507/EÜ – Stockholmi konventsiooni sõlmimine Euroopa Ühenduse nimel

MIS ON KONVENTSIOONI JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Konventsiooni kohaselt peavad allakirjutanud:

Konventsiooniga asutatakse:

Iga allakirjutanu võib konventsioonist välja astuda pärast kolme aasta möödumist kuupäevast, mil konventsioon osalise suhtes jõustus, teatades sellest kirjalikult üks aasta ette.

EL täidab endale konventsiooniga võetud kohustusi, võttes vastu järgmised dokumendid:

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Konventsioon jõustus 17. mail 2004.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Püsivad orgaanilised saasteained – keemilised ained, mida kasutatakse pestitsiidides ja tööstuslikes protsessides. Need püsivad aktiivsena palju aastaid, levivad laialdaselt, bioakumuleeruvad* ning ohustavad inimeste tervist ja keskkonda.
Bioakumuleerumine – kogunemine elusolendi kehasse.

PÕHIDOKUMENDID

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.7.2006, lk 3–29)

Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1–2)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45–77)

Määruse (EL) 2019/1021 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa Liidu teise rakenduskava läbivaatamise ja ajakohastamise kohta kooskõlas püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse nr 850/2004 artikli 8 lõikega 4 (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004 lk 37–71)

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta otsus 2004/259/EÜ, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35–36)

Viimati muudetud: 04.09.2020