ELi eeskirjad veterinaarravimite lubade, impordi ja tootmise kohta

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/82/EÜ – veterinaarravimeid käsitlevad ELi eeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse veterinaarravimite* tootmist, järelevalvet, müüki, turustamist ja kasutamist ning nendele lubade andmist käsitlevad ELi eeskirjad.

Direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2019/6 alates 28. jaanuarist 2022.

PÕHIPUNKTID

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2001/82/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2019/6 alates 28. jaanuarist 2022.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. detsembrist 2001.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Veterinaarravim: aine või ainekombinatsioon, mis on ette nähtud loomade haiguste raviks või nende ärahoidmiseks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1–66)

Direktiivi 2001/82/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 7.1.2019, lk 43–167)

Viimati muudetud: 07.07.2016