ELi eeskirjad inimtervishoius kasutatavate ravimite lubade, impordi ja tootmise kohta

Inimtervishoius kasutatavad ravimid peavad vastama range lubade andmise korra nõuetele, et tõestada nende vastavust kõrgetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Lisaks tuleb kõrvaldada mitmesugused siseriiklikud sätted, et tagada nende kättesaadavus kogu Euroopa Liidus (EL).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta

KOKKUVÕTE

Inimtervishoius kasutatavad ravimid peavad vastama range lubade andmise korra nõuetele, et tõestada nende vastavust kõrgetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Lisaks tuleb kõrvaldada mitmesugused siseriiklikud sätted, et tagada nende kättesaadavus kogu Euroopa Liidus (EL).

MIS ON EESKIRJADE EESMÄRK?

Käesolevatesse eeskirjadesse on koondatud kõik olemasolevad kehtivad sätted inimtervishoius kasutatavate ravimite müügi, tootmise, märgistamise, klassifitseerimise, turustamise ja reklaamimise kohta ELis.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

18. detsembrist 2001.

Lisateavet leiate inimtervishoius kasutatavate ravimite teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

PÕHIMÕISTED

* Ravimiohutuse järelevalvesüsteemid - ravimite mõju järelevalve ning esmajoones kõrvaltoimete kindlaksmääramiseks ja hindamiseks ettenähtud süsteemid.

* Homöopaatilised ravimid - ravimid, mille aluseks on arusaam, et organism suudab end ise ravida, st aine, mis põhjustab haiguse tunnuseid tervetel, võib ravida sarnaseid tunnuseid haigetel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/83/EÜ

18.12.2001

-

ELT L 311, 28.11.2001, lk 67-128

Direktiivi 2001/83/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes dokumenteerimisvahendina.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 8. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/94/EÜ, millega kehtestatakse inimestele mõeldud ravimite ning inimestele mõeldud uuritavate ravimite hea tootmistava põhimõtted ja suunised (ELT L 262, 14.10.2003, lk 22-26).

5. novembri 2013. aasta suunised inimtervishoius kasutatavate ravimite hea turustamistava kohta (ELT C 343, 23.11.2013, lk 1-14)

19. märtsi 2015. aasta suunised inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete head turustamistava käsitlevate põhimõtete kohta (ELT C 95, 21.3.2015, lk 1-9)

19. märtsi 2015. aasta suunised vormikohase riskihindamise kohta inimtervishoius kasutatavate ravimite abiainete asjakohase hea tootmistava kindlaksmääramiseks (ELT C 95, 21.3.2015, lk 10-13)

Viimati muudetud: 06.08.2015