Kahe- või kolmerattalised mootorsõidukid: osad ja omadused

Euroopa Liit ajakohastab oma õigusakti, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust. 31. detsembrini 2015 toimib senine süsteem paralleelselt uue süsteemiga, mis võeti kasutusele 2013. aasta märtsis.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1997. aasta direktiiv 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga hõlmatud sõidukid jagunevad järgmiselt:

mopeed - kahe- või kolmerattaline sõiduk mootori töömahuga kuni 50 cm3 ja valmistajakiirusega kuni 45 km/h;

mootorratas - kaherattaline sõiduk mootori töömahuga üle 50 cm3 ja valmistajakiirusega üle 45 km/h;

kolmerattaline mootorsõiduk - kolmerattaline sõiduk mootori töömahuga üle 50 cm3 ja valmistajakiirusega üle 45 km/h;

neljarattaline mootorsõiduk - sõiduk tühimassiga kuni 350 kg, valmistajakiirusega kuni 45 km/h ja töömahuga kuni 50 cm3 või (mootori võimsusega) kuni 4 kW.

Käesolev direktiiv sisaldab direktiivis 2002/24/EÜ sätestatud tüübikinnituse andmise menetlust seoses järgmisega:

rehvid;

valgustus- ja valgussignaalseadmed;

väljaulatuvad osad;

tahavaatepeeglid;

õhusaaste vältimise meetmed;

kütusepaagid;

lubamatu ümberehitamise vastased seadmed;

elektromagnetiline ühilduvus (elektromehaaniliste seadmete läheduses töötavad elektroonikaseadmed ei tohi negatiivselt mõjutada nende väljundit ja näitajaid);

lubatud müratase ja heitgaasisüsteem (sõidukid peavad vastama müra ja heitgaasidega seotud eeskirjadele);

haake- ja kinnitusseadised (nt haagiste veotiislid);

turvavööde kinnituspunktid ja turvavööd;

klaasid, klaasipuhastid, klaasipesurid ning jääsulatus- ja aurueemaldussüsteemid.

Direktiivi teatavad nõuded (mis käsitlevad rehve, valgustus- ja valgussignaalseadmeid, tahavaatepeegleid ja turvavöösid) on võrdväärsed Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) vastavate eeskirjadega.

Seega tunnustavad tüübikinnitusi andvad ELi riikide ametiasutused osade tüübikinnitusi, mis on antud kooskõlas eespool nimetatud UNECE eeskirjadega.

Määrusega (EL) nr 168/2013 tunnistatakse direktiivid 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2015.

TAUST

Määrus (EL) nr 168/2013 jõustus 22. märtsil 2013. Tootja taotluse korral ei või ELi riikide ametiasutused keelduda ELi tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse andmisest sõiduki uuele tüübile, kui sõiduk vastab määrusele. Samuti ei tohi keelata uue sõiduki registreerimist, turuleviimist ega kasutuselevõtmist, kui see vastab nõuetele. Määrusele (EL) nr 168/2013 on lisatud neli delegeeritud õigusakti ja rakendusakti, milles sätestatakse katsemenetlused ja tehnilised kirjeldused.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 97/24/EÜ

18.8.1997

17.12.1998

EÜT L 226, 18.8.1997, lk 1-454

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/51/EÜ

20.9.2002

31.3.2003

EÜT L 252, 20.9.2002, lk 20-32

Direktiiv 2003/77/EÜ

10.9.2003

3.9.2004

ELT L 211, 21.8.2003, lk 24-48

Direktiiv 2005/30/EÜ

17.5.2005

17.5.2006

ELT L 106, 27.4.2005, lk 17-31

Direktiiv 2006/27/EÜ

28.3.2006

31.12.2006

ELT L 66, 8.3.2006, lk 7-15

Direktiiv 2006/72/EÜ

8.9.2006

30.6.2007

ELT L 227, 19.8.2006, lk 43-45

Direktiiv 2013/60/EL

11.12.2013

30.6.2014

ELT L 329, 10.12.2013, lk 15-38

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ (EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1-44).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52-128).

Viimati muudetud: 23.07.2015