Pakendid ja pakendijäätmed

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

direktiiv (EL) 2018/852, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga 94/62/EÜ sätestatakse pakendite ja pakendijäätmete käitlemise EL i eeskirjad.

Direktiiviga (EL) 2018/852 muudetakse direktiivi 94/62/EÜ ning see sisaldab ajakohastatud meetmeid, mille eesmärk on:

Direktiivi 94/62/EÜ eesmärk on:

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiiv (muudetud kujul) hõlmab kõiki Euroopa turule viidavaid pakendeid ja kõiki pakendijäätmeid, mida kasutatakse või visatakse ära tööstuses, kaubanduses, asutustes, kauplustes, teeninduses, majapidamistes või mujal neis kasutatud materjalidest olenemata.

Meetmed

ELi riigid peavad võtma meetmeid (nt riiklikud programmid, algatused laiendatud tootjavastutuse süsteemide kaudu ja muud majandushoovad), et vältida pakendijäätmete tekkimist ja minimeerida pakendite keskkonnamõju.

ELi riigid peavad soodustama turule lastavate korduskasutuspakendite* ja pakendite korduskasutamissüsteemide osakaalu suurenemist, samas kahjustamata toiduohutust. Sellised meetmed võivad hõlmata:

ELi riigid peavad võtma ka vajalikke meetmeid, et rahuldada teatud ringlussevõtu sihtmäärasid, mis sõltuvad pakendimaterjalist, ning sel eesmärgil kohaldama uut arvutamise korda.

Sihtmäärad

31. detsembriks 2025 tuleb võtta ringlusse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist. Iga materjali ringlussevõtu sihtmäärad on järgmised:

31. detsembriks 2030 tuleb võtta ringlusse vähemalt 70 % pakenditest. See hõlmab:

Olulised nõuded

ELi riigid peavad tagama, et turule lastavad pakendid vastavad direktiivi II lisas olevatele olulistele nõuetele:

Biolagunev pakend: oksüdantide toimel lagunevaid* plastpakendeid ei loeta biolagunevateks.

Euroopa Komisjon uurib praegu, kuidas karmistada olulisi nõudeid, pidades silmas korduskasutuse paremat kavandamist ning kvaliteetse ringlussevõtu edendamist, samuti nende nõuete paremat täitmist.

Pakendite taaskasutamise süsteemid

ELi riigid peavad võtma kasutusele sellised süsteemid, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine ning kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete kordus- või taaskasutamine, sealhulgas ringlussevõtt.

Tootjavastutus

2025. aastaks peavad ELi riigid tagama tootjavastutuse süsteemide* kehtestamise kõigi pakendite jaoks. Tootjavastutuse süsteemiga tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine ja nende suunamine kõige sobivamasse käitlusse ning kogutud pakendite ja pakendijäätmete kordus- või taaskasutamine. Need süsteemid peavad olema kooskõlas mõnede jäätmete raamdirektiiviga (2008/98/EÜ) kehtestatud miinimumnõuetega. Need süsteemid peavad aitama stimuleerida pakendite kavandamist, tootmist ja turustamist viisil, mis võimaldab nende kordus- või taaskasutamist ning millel on minimaalne keskkonnamõju.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi 94/62/EÜ kohaldatakse alates 31. detsembrist 1994 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 30. juuniks 1996.

Direktiivi (EL) 2018/852 kohaldatakse alates 4. juulist 2018 ning see peab ELi riikides jõustuma 5. juuliks 2020.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ringmajandus: ringmajandus minimeerib ressursikulu, jäätmeid, heitkoguseid ja energialekkeid. Seda on võimalik saavutada pikaajalise kavandamise, hoolduse, parandamise, korduskasutuse ja ringlussevõtu abil. See vastandub lineaarmajandusele, mis kaevandab ressursse, kasutab neid ja seejärel viskab ära.
Korduskasutuspakend: olelusringi jooksul mitme veo- või kasutuskorra jaoks kavandatud, valmistatud ja turule lastud pakend, mida täidetakse või kasutatakse uuesti samal eesmärgil, milleks ta valmistati.
Oksüdantide toimel lagunev: oksüdantide toimel lagunev pakend on plastpakend, mis sisaldab lisandeid, mis põhjustavad pakendi lagunemise mikroskoopilisteks osakesteks. See võib kaasa aidata plastist mikroosakeste esinemisele keskkonnas.
Tootjavastutuse süsteem: tootja poolt loodud süsteem, mis tagab, et neil on mõningane vastutus oma toodete tootmise, turuleviimise ja kõrvaldamisega seotud keskkonnamõjude vähendamisel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23)

Direktiivi 94/62/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/852, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (ELT L 150, 14.6.2018, lk 141–154)

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 06.11.2018