Loomade ravimsöötade valmistamine ja turustamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga sätestatakse eeskirjad, et

Määrusega (EL) 2019/4 tunnistatakse kehtetuks direktiiv 90/167/EMÜ alates 28. jaanuarist 2022.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaselt nõutakse järgmist:

ELi riigid peavad tagama, et ravimsöötasid valmistatakse üksnes teatud tingimustel:

Tootja vastutus

Samuti peavad ELi riigid tootjatelt nõudma, et nad vastutaksid selle eest, et:

Toodete turuleviimine

Tootjad vastutavad ka turustatavate toodete kvaliteedi eest.

Ravimsöötasid võib

Ravimsöötade manustamine

Veterinaarkontroll

Direktiiviga 89/662/EMÜ sätestatud kaitsemeetmeid ja veterinaarkontrolli reguleerivaid eeskirju kohaldatakse ravimsööda eelsegudega kauplemise suhtes.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 90/167/EMÜ tunnistatakse alates 28. jaanuarist 2022 kehtetuks määrusega (EL) 2019/4 (vt kokkuvõte „Ravimsööt – tootmine, turuleviimine ja kasutamine“).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. aprillist 1990 ning see pidi ELi riikides jõustuma 1. oktoobriks 1991, v.a artikli 11 lõikes 2 olevad nõuded, mis puudutavad direktiivi 89/662/EMÜ, mille tähtaeg oli 31. detsember 1992.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. märtsi 1990. aasta direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 7.4.1990, lk 42–48)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ (ELT L 4, 7.1.2019, lk 1–23)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Määruse (EL) 2017/625 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1–66)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. juuli 1991. aasta direktiiv 91/412/EMÜ, millega kehtestatakse veterinaarravimite hea tootmistava põhimõtted ja suunised (EÜT L 228, 17.8.1991, lk 70–73)

Nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.04.2019