Uuendtoidud ja toidu uuendkoostisosad

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Käesolevas määruses käsitletakse uuendtoitu ja toidu uuendkoostisosi, mida pole veel inimeste toiduna kasutatud.

Uuendtoidud ja toidu uuendkoostisosad

Käesolevat määrust kohaldatakse toidule ja toidu koostisosadele, mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

Käesolevat määrust ei kohaldata lisaainete, lõhna- ja maitseainete, ekstrahentide ega toiduensüümide suhtes. Geneetiliselt muundatud organismide suhtes ei kohaldata enam käesolevat määrust, vaid määrust (EÜ) nr 1823/2003.

Samuti ei tohi käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluv toit ja toidu koostisosad:

Hindamismenetlus

Määruses viidatud toit ja toidu koostisosad peavad enne turule viimist läbima ELi hindamise.

Vastavalt hindamismenetlusele peab taotluse saanud ELi riigi pädev asutus viima läbi esmase hindamise ning tegema kindlaks, kas täiendavat hindamist on vaja või mitte. Kui komisjon ega ELi riigid ei esita vastuväiteid ja täiendavat hindamist ei ole vaja, teatab asjaomane ELi riik taotlejale, et ta võib toote turule viia. Muudel juhtudel on vaja loaandmisotsust. Kõnealuse otsuse võtab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) vastu vastavalt komisjoni ettepanekus esitatud meetmetele.

Otsusega määratletakse loa ulatus ja täpsustatakse (vajaduse korral) toidu või toidu koostisosa kasutamistingimused, märgistus ja iseloomulikud tunnused ning erinõudmised märgistuse kohta.

EFSAga tuleb pidada nõu seoses kõikide uuendtoitu või toidu uuendkoostisosi puudutavate otsuste või normidega, mis võivad mõjutada rahva tervist.

Märgistamine

Määrusega kehtestatakse uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade suhtes kohaldatavad märgistamise erinõuded, mis on lisatud toidu märgistamise Euroopa üldnõuetele.

Ilma et see piiraks toiduainete märgistust käsitlevate ELi õigusaktide üldnõuete kohaldamist, peab uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade märgistusel olema järgmine teave:

Peatamismenetlus

ELi riikidel on õigus oma territooriumil ajutiselt piirata või peatada mis tahes uuendtoidu või toidu uuendkoostisosa turustamist ja kasutamist, kui neil on põhjust arvata, et selle kasutamine ohustab inimeste tervist või keskkonda. Nad teatavad sellest komisjonile, kes võtab meetmeid vastavalt toodete turule viimise lubade andmise korrale.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) nr 2015/2283 tunnistatakse määrus (EÜ) nr 258/97 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2018.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 14. maist 1997.

TAUST

Lisateave vt Uuendtoidud (Euroopa Komisjoni veebisait).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1–6)

Määruse (EÜ) nr 258/97 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. november 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1–22)

Viimati muudetud: 18.04.2016