Toidulisandite ohutuse tagamine ELis

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/46/EÜ – toidulisandid

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga ühtlustatakse toidulisandite* kohta kehtivaid eeskirju, et kaitsta tarbijaid võimalike terviseriskide ja eksitava teabe eest.

PÕHIPUNKTID

Muud eeskirjad

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 12. juulil 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. juuliks 2003.

TAUST

PÕHIMÕISTE

* Toidulisandid – toitainete või muude soodsa toitumusliku või füsioloogilise mõjuga ainete kontsentreeritud allikad, mille eesmärk on täiendada tavapärast toitumist. Neid võib müüa kapslitena, pastillidena, tablettidena ja kotikestesse või pudelitesse pakendatuna.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51–57)

Direktiivi 2002/46/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35–56)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9–25). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26–38). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 03.02.2016