Tõhusad ja ohutud kuumaveekatlad

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta

KOKKUVÕTE

Kuumaveekatlad peavad vastama ELi ökodisaini nõuetele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde (boilerite) efektiivsusnõuded.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse järgmist liiki kuumaveekateldele võimsusega 4–400 kW:

standardkatlad,

madalatemperatuurilised katlad,

gaaskütusel töötavad kondensatsioonkatlad.

Selle kohaldamisalasse ei kuulu

kuumaveekatlad, milles võib kasutada erinevaid kütuseid, sealhulgas tahkekütuseid;

kuuma vee kiirtootmiseks mõeldud seadmed;

katlad, mis on ehitatud nii, et neis võib kasutada tavalistest vedel- ja gaaskütustest erinevaid kütuseid;

pliidid ja seadised, mis varustavad keskkütet ja lisafunktsioonina ka majapidamist kuuma veega;

seadised, mille nimivõimsus on alla 6 kW, mis kasutavad loomulikku ringlust ning on mõeldud üksnes varutava kuuma majapidamisvee tootmiseks;

üksikeksemplarina valmistatud katlad, mis ei ole seeriatootmises;

koostootmisüksused (direktiiv 2004/8/EÜ).

Standardimine ja CE-märgis

Kõik Euroopa ühtlustatud standarditele vastavalt valmistatud katlad peavad vastama käesolevas direktiivis sätestatud põhinõuetele. Enne CE-vastavusmärgise kinnitamist toimuva hindamise viivad läbi

ELi riikide määratud asutused, kes vastavad hindamise miinimumnõuetele ning kellest on teatatud komisjonile ja teistele ELi riikidele, või

tootjad ise.

Ökodisain

Käesolev direktiiv on üks ökodisaini raamdirektiivi 2009/125/EÜ rakendusmeetmetest, milles on sätestatud efektiivsusnõuded individuaalsetele tooterühmadele. Sellega kaotatakse ELi riikide võimalus kohaldada konkreetset märgistussüsteemi standardsetest tõhusamatele kateldele. Tööstusharud võivad lisaks sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid oma toodete energiatarbimise vähendamiseks. Komisjon kinnitab ametlikult need kokkulepped ning kontrollib nende rakendamist.

ELi energiatõhususe direktiivis sätestatakse ELi riikidele kohustuslikud eesmärgid, et saavutada 2020. aastaks 20 % energiatõhususe eesmärk. Selle poliitika raames avaldati 2013. aastal mitu energiatõhususe määrust katelde kohta. Nendega sätestati miinimumnormid ja energiamärgistuse süsteem.

Määrusega (EL) nr 813/2013, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ, sätestatakse ökodisaini nõuded kuni 400 kW soojusvõimsusega ruumi kütmiseks ette nähtud seadmetele* ja veesoojenditele-kütteseadmetele*, mis ei tööta biokütusega.

PÕHIMÕISTED

* Energiatõhusus – sama teenuse osutamine väiksema energiakuluga, st vähema kütteenergiaga sama temperatuuri hoidmine.

* Koostootmine – kasutatava soojuse ja elektrienergia samaaegne tootmine.

* Ruumi kütmiseks ette nähtud seade – seade, millel on üks või mitu soojusgeneraatorit ja mis toodab soojust vesiküttesüsteemile ühtlase sisetemperatuuri hoidmiseks suletud ruumis.

* Veesoojendi-kütteseade – kütteseade, mis on ette nähtud ka sooja joogi- ja olmevee tarnimiseks ning on ühendatud välise joogi- ja olmeveevarustusega.

Lisateavet leiate kütteseadmete teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 92/42/EMÜ

3.6.1992

31.12.1992

EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17–28

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 93/68/EMÜ

2.8.1993

1.7.1994

EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1–22

Direktiiv 2008/28/EÜ

21.3.2008

ELT L 81, 20.3.2008, lk 48–50

Määrus (EL) nr 813/2013

26.9.2013

ELT L 239, 6.9.2013, lk 136–161

Direktiivi 92/42/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.6.2010, lk 13–35)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56)

Viimati muudetud: 22.10.2015