Isikukaitsevahendid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/686/EMÜ – isikukaitsevahendid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Mõiste ja reguleerimisala

Isikukaitsevahend on mis tahes seade või vahend, mis on:

Direktiivi ei kohaldata järgmise suhtes:

Olulised nõuded

Ühtlustatud standardid

Vastavushindamine ja teavitatud asutused

Vastavusdeklaratsioon ja CE-märgis

ELi riigid ei tohi keelata, piirata ega takistada CE-märgisega isikukaitsevahendite turulelaskmist või kasutuselevõtmist järgmistel tingimustel:

CE vastavusmärgise kinnitab tootele tootja või tema ELis registrisse kantud esindaja.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 89/686/EMÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/425 alates 21. aprillist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1991. Direktiivi kohaldatakse alates 1. juulist 1992.

TAUST

Seda direktiivi täiendavad töötajate tervise ja ohutuse kaitset käsitlevad direktiivid, eelkõige direktiiv 89/656/EMÜ, mis käsitleb töötajate isikukaitsevahendite kasutamist.

* PÕHIMÕISTED

Tüübihindaminem: menetlus, mille puhul volitatud kontrollasutus teeb kindlaks ja tõendab, et hinnatav isikukaitsevahendi tüüp vastab praeguse direktiivi asjakohastele sätetele

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18–38)

Direktiivi 89/686/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Seda konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51–98)

Viimati muudetud: 20.09.2016