Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamine ELi riikide vahel

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide ELi riikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on kehtestada kiire ja turvaline standardmenetlus kohtu-* ja kohtuväliste dokumentide* edastamiseks tsiviil- ja kaubandusasjades poolte vahel, kes asuvad Euroopa Liidu (EL) eri riikides.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise (edastamise) tõhustamine

Määrusesse, millega asendatakse määrus (EÜ) nr 1348/2000, on lisatud järgmised sätted:

ELi riikide asutused, mis tagavad dokumentide edastamise

Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise kiirendamine

Dokumentide kättetoimetamine ühe kuu jooksul vastuvõtva ELi riigi õiguse järgi

Adressaadi teavitamine õigusest keelduda kättetoimetatavat dokumenti vastu võtmast

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust on kohaldatud alates 13. novembrist 2008, välja arvatud selle artiklit 23 (teatud teabe teatamine ja avaldamine ELi riikides), mida kohaldatakse alates 13. augustist 2008.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kohtudokument: juriidiline dokument, mis väljastatakse tsiviil- või kaubandusasjas (nt kohtukutse, korraldus või otsus), mis tuleb asjaosalisele kätte toimetada.

Kohtuväline dokument: juriidiline dokument, mis toimetatakse kätte, kuid mida ei lisata kohtutoimikusse (nt arve või väljatõstmisteade).

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79–120)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 16.08.2016