Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (kuni 2017)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Menetlus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mille puhul ei nõuta juristi palkamist, toimib järgmiselt.

Nõude esitamine

Avalduse parandamine ja/või täitmine

Vastaspoole teavitamine

Vastaspoole vastus

Otsus ja tähtajad

Istung

Tõendite kogumine

Kohtuotsuse täitmine

Täitmisele pööramisest keeldumine

Edasikaebamine

Läbivaatamine

Keeled ja tõlkimine

Kulud

Muutmine

Määrusega (EL) 2015/2421 muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007. Seda kohaldatakse alates 14. jaanuarist 2017.

Määrust ei kohaldata Taanis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. Erandiks on eeskirjad, mille kohaselt ELi riigid peavad teavitama komisjoni kohtualluvuse, sidevahendite ja kaebustega (artikkel 25) seotud aspektidest – need jõustusid 1. jaanuaril 2008.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31.7.2007, lk 1–22)

Määruse (EÜ) nr 861/2007 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2421, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 341, 24.12.2015, lk 1–13)

Viimati muudetud: 04.04.2018