Euroopa väiksemate nõuete menetlus – piiriüleseid kohtuvaidlusi reguleerivad eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Õigusakti

Menetlus toimib järgmiselt:

Kohtukulud:

Menetluse kulud kannab kaotaja pool ja võitnud poole kasuks ei mõisteta välja kulusid, mis on tehtud vajaduseta või on nõuet arvestades ebaproportsionaalsed.

Kohtuotsuse peale on võimalik esitada kaebus, kui see on sätestatud siseriiklikus õiguses.

Kohtuotsuse läbivaatamine

Kohtuotsused

Kohtuotsuste täitmist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega.

ELi riigid:

MIS AJAST MÄÄRUSI KOHALDATAKSE?

TAUST

PÕHIMÕISTED

Piiriülene – vähemalt üks osapooltest elab alaliselt või peamiselt nõuet menetleva kohtu asukohariigist erinevas ELi riigis.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31.7.2007, lk 1–22)

Määruse (EÜ) nr 861/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 05.05.2020