Kuritegeliku vara või tõendite arestimise kohta tehtud kohtuotsuste tunnustamine välismaal

KOKKUVÕTE:

raamotsus 2003/577/JSK – arestimisotsuste täitmine välismaal

KOKKUVÕTE

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Mis on arestimisotsus?

See on õigusasutuse ajutine otsus, mis takistab kurjategijatel vara, dokumente või andmeid varjata, müüa või kasutada kuritegevuseks.

Seda otsust kohaldatakse arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud seoses

Süüteod

Mitme raske süüteo puhul ei pea kontrollima kahepoolset karistatavust – st et see on kuritegu nii otsuse teinud ELi riigis kui ka täidesaatvas ELi riigis. Süütegu peab olema otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Süütegudeks on muu hulgas

Tunnustamine ja täitmine

Otsuse teinud riigi õigusasutus saadab tunnistuse täidesaatva riigi õigusasutusele, et taotleda otsuse täitmist. Täidesaatev riik peab

Mittetunnustamine või mittetäitmine

Täidesaatev riik võib keelduda otsuse tunnustamisest või täitmisest juhul, kui

Täitmise edasilükkamine

Otsuse täitmise võib edasi lükata, kui

Huvitatud isikud

ELi riigid peavad tagama, et isikutel, keda arestimisotsus puudutab, sealhulgas õigustatud kolmandatel isikutel, oleks juurdepääs õiguskaitsevahenditele oma seaduslike huvide kaitseks, ilma et oleks vaja taotleda otsuse kohaldamise peatamist.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 2. augustil 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 2. augustiks 2005.

TAUST

Vara konfiskeerimine ja arestimine

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 2.8.2003, lk 45–55)

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsuse 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus parandus (ELT L 196, 2.8.2003) (ELT L 374, 27.12.2006, lk 20)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsus 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59–78)

Komisjoni aruanne, mille aluseks on nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikkel 14 (KOM(2008) 885 (lõplik), 22.12.2008)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (ELT L 130, 1.5.2014, lk 1–36)

Viimati muudetud: 25.01.2016