Euroopa Liidu Nõukogu kodukord

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord

MIS ON KODUKORRA EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Nõukogu on ELi institutsioon, kus kohtuvad ELi riikide esindajad. Iga ELi riiki esindab üks ministrite tasandi esindaja, kellel on õigus oma riigi valitsuse nimel otsuseid vastu võtta ja hääletada. Koos Euroopa Parlamendiga täidab nõukogu seadusandlikke ülesandeid. Nõukogu võtab vastu seadusandlikke akte seadusandliku tavamenetluse või erimenetluse kohaselt. Eelarveülesandeid täidab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga. Nõukogu täidab ka poliitika kujundamise ja kooskõlastamise ülesandeid.

Nõukogu koosseisud

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Coreper, komiteed ja töörühmad

Nõukogu tegevus

Kvalifitseeritud häälteenamus

1. novembrist 2014 viidi sisse kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise uus topelthäälteenamuse menetlus.

Läbipaistvus ja nõukogu otsuste avaldamine

MIS AJAST KODUKORDA KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35–61)

Otsuse 2009/937/EL hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 23. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/430, mis käsitleb ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus (ELT L 88I, 24.3.2020, lk 1–2)

Viimati muudetud: 19.06.2020