ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/50/EÜ – kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Läbivaatamine ja ettepanek

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. juunist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 19. juuniks 2011.

TAUST

Lisateavet vt „Seaduslik ränne ja integratsioon“ (Euroopa Komisjon).

PÕHIMÕISTED

Kõrge kvalifikatsiooniga töötaja – isik, kellele makstakse palka ja kellel on eripädevus, mida tõestab kõrgem kutsekvalifikatsioon.
ELi sinine kaart – töö- ja elamisluba, millel on märge „ELi sinine kaart“ ning mis annab selle kasutajale õiguse elada ja töötada kaardi väljastanud ELi riigis.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25 mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, lk 17–29)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L, 158, 30.4.2004, lk 77–123)

Direktiivi 2004/38/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Kõnealusel konsolideerutud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60–95)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21–57)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2009/50/EÜ (kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta) rakendamise kohta („ELi sinine kaart“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Komisjoni talituste töödokument – Mõju hindamine – lisatud dokumendile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ning tunnistab kehtetuks direktiivi 2009/50/EÜ (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Komisjoni talituste töödokument – Mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte – lisatud dokumendile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Viimati muudetud: 14.09.2017(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).