Euroopa rändevõrgustik

KOKKUVÕTE:

Euroopa rändevõrgustik – nõukogu otsus 2008/381/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse Euroopa rändevõrgustik (ERV), mille eesmärk on anda ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigaalast teavet ELi institutsioonidele, ELi riikidele ning laiemale üldsusele.

PÕHIPUNKTID

Oma eesmärkide täitmiseks kogub ja analüüsib ERV koostöös teiste asjaomaste ELi organitega mitmest allikast pärinevaid andmeid. Seejärel koostab ta aruandeid ja uuringuid rände- ja varjupaigaalase olukorra kohta ELis ja ELi riikides ning jagab neid oma teabevahetussüsteemis.

ERV tegevust koordineerib Euroopa Komisjon koostöös riiklike kontaktpunktidega, mis luuakse igas ELi riigis. Iga riiklik kontaktpunkt peab looma riikliku rändevõrgustiku. Iga riikliku kontaktpunkti koosseisu kuulub vähemalt kolm rände- ja varjupaigaküsimuste eksperti, kellel on pädevus poliitikakujunduse, õiguse, teadusuuringute ja statistika valdkonnas.

ERV riiklike kontaktpunktide ülesannete hulka kuulub ka

ERV koosolekutel osalemine, et vahetada teavet ja seisukohti ning konsulteerida tegevuskava väljatöötamisel;

riiklike aruannete koostamine ja teabe edastamine teabevahetussüsteemi;

ühekordsetele taotlustele vastamiseks suutlikkuse arendamine.

ERV juhtorgan, millesse kuulub üks esindaja igast ELi riigist ja Euroopa Parlamendi esindaja vaatlejana ning mille eesistuja on komisjoni esindaja, tagab, et ERV töö kajastab asjakohaselt ELi poliitilisi prioriteete.

ERV tegevust rahastab Euroopa Komisjon. Konkreetselt rahastatakse ERV tegevust ja edasist arengut Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu.

TAUST

2003. aastal algas ettevalmistusjärk ERV loomiseks, et lahendada vajadus vahetada teavet rände kõigi aspektide kohta ning aidata kaasa ühise varjupaiga- ja rändepoliitika väljatöötamisele. Haagi programm suurendas veelgi rändefenomeni kõigi aspektide ühisanalüüsi vajadust, mis andis lisahoogu Euroopa Komisjoni ettepanekule võtta vastu käesolev nõukogu otsus ERV ametliku loomise kohta.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 14. mai 2008. aasta otsus 2008/381/JSK Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2008/381/EÜ

21.5.2008

ELT L 131, 21.5.2008, lk 7–12

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 516/2014

1.1.2014

ELT L 150, 20.5.2014, lk 168–194

Viimati muudetud: 22.10.2015