Eelotsusemenetlus – soovitused liikmesriikide kohtutele

 

KOKKUVÕTE:

soovitused liikmesriikide kohtutele eelotsusemenetluse kasutamiseks

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 267

MIS ON SOOVITUSTE JA ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 267 EESMÄRK?

Käesolevates soovitustes selgitatakse ELi riikide kohtutele menetluse eesmärke, mis annab neile õiguse ELi toimimise lepingu artikli 267 alusel eelotsusetaotlusega pöörduda Euroopa Liidu Kohtu poole. Seda menetlust kasutatakse juhul, kui on küsimusi liidu õiguse tõlgendamise või kehtivuse kohta, ning:

Soovitused käsitlevad üksikasjalikult ka menetluse sisu ja liikmesriikide taotluse esitamise vormi.

Need täiendavad Euroopa Liidu Kohtu kodukorra artikleid 93 kuni 118.

PÕHIPUNKTID

Eelotsusmenetluse tähtsus

Menetlust peetakse vajalikuks, kui liikmesriigi kohtus tõstatatakse uus tõlgendusküsimus, mis on liidu õiguse ühetaolise kohaldamise seisukohast üldise tähtsusega, või kui olemasolev kohtupraktika ei näi andvat vajalikke juhiseid, mida saaks kohaldada uues õiguslikus olukorras.

Soovituste struktuur

Ühte soovituste kogumit kohaldatakse kõikidele eelotsusetaotlustele ja teist kogumit kohaldatakse eelkõige kiirendatud menetluste* või kiirmenetluste* korral.

Kes esitab eelotsusetaotluse?

Kohtuasja lahendava liikmesriigi kohus võtab ainuvastutuse, et hinnata, kas eelotsusetaotlus on vajalik ja kas küsimused, mis ta Euroopa Liidu Kohtule esitab, on asjakohased.

Taotlust esitavad kohtud peavad vastama sealhulgas järgmistele tingimustele:

Ese ja ulatus

Taotluse esitamise aeg ja siseriikliku menetluse peatamine

Taotluse vorm ja sisu

Kohtukulud ja õigusabi

Eelotsusemenetlus on Euroopa Liidu Kohtus tasuta. Vajaduse korral otsustab menetlusosaliste kohtukulude üle eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Euroopa Kohtu kantselei roll

Kiirendatud menetlused ja kiirmenetlused

MIS AJAST SOOVITUSI KOHALDATAKSE?

Soovitused asendavad 2012. aastal väljaantud soovitusi ja neid kohaldatakse alates 25. novembrist 2016.

PÕHIMÕISTED

Kiirendatud menetlus: menetlus, kui kohtuasja laad ja erakorralised asjaolud nõuavad asja kiiret lahendamist.
Kiirmenetlus: menetlus, mida kohaldatakse vaid vabaduse, turvalisuse ja õigusega seotud kohtuasjade puhul. Eelkõige piirab see nende menetlusosaliste arvu, kellel on õigus kirjalikke seisukohti esitada, ja eriti kiireloomulistes asjades lubab täielikult ära jätta Euroopa Liidu Kohtu menetluse kirjaliku osa.

PÕHIDOKUMENDID

Soovitused liikmesriikide kohtutele eelotsuse taotlemiseks (ELT C 439, 25.11.2016, lk 1–8)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kuues osa – Institutsioonilised ja rahandussätted – I jaotis – Sätted institutsioonide kohta – 1. peatükk – Institutsioonid – 5. jagu – Euroopa Liidu Kohus – Artikkel 267 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 234) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 164)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – Sätted institutsioonide kohta – Artikkel 19 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 27)

Euroopa Kohtu kodukord (ELT L 265, 29.9.2012, lk 1–42)

Euroopa Kohtu kodukorra muutmine (ELT L 173, 26.6.2013, lk 65)

Viimati muudetud: 31.10.2017