Juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta ELi institutsioonide dokumentidele

MIS ON ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 15 JA MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kolmandate isikute erandid ja õigused

Institutsioonid võivad keelata juurdepääsu dokumentidele, mille avaldamine:

Kolmandate isikute dokumentide puhul peab ELi institutsioon kahtluse korral konsulteerima kolmanda isikuga, et hinnata, kas tuleks kohaldada erandit. ELi riikidel on suurem vastuväidete esitamise õigus (kuigi mitte vetoõigust).

ELi riikide valduses olevad dokumendid

Kui ELi riik saab taotluse tema valduses oleva dokumendi kohta, mis on pärit mõnelt institutsioonilt, peab ta põhimõtteliselt konsulteerima asjaomase institutsiooniga, tagamaks, et avaldamine on kooskõlas käesoleva määruse eesmärkidega. Selle asemel võib liikmesriik suunata taotluse institutsioonile.

Taotlused, taotluste lahendamine ja dokumentidele juurdepääs

Tundliku sisuga dokumendid

Registrid ja haldustavad

Euroopa Liidu Teatajas avaldaminePaljud ELi dokumendid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Nende hulka kuuluvad:

Aruanded ja rakendusmeetmedKõik institutsioonid avaldavad igal aastal aruande eelmise aasta kohta, kus on näidatud, kui mitmel puhul on institutsioon keelanud juurdepääsu dokumentidele, selliste keeldumiste põhjused ning registrisse kandmata tundliku sisuga dokumentide hulk.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. detsembrist 2001.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Esimene osa: põhimõtted – II jaotis: üldkohaldatavad sätted – Artikkel 15 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 255) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 54–55)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43–48)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2016. aastal (COM(2017) 738 final, 6.12.2017)

Viimati muudetud: 14.12.2017