Euroopa Liidu leping – Euroopa Liidu liikmeks astumine

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 49

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2

MIS ON EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLITE 49 JA 2 EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Nõuded osalejatele

Taotlejariik peab

Taotlejariik peab vastama ka ELi ühinemiskriteeriumidele. Need kriteeriumid (nimetatakse ka Kopenhaageni kriteeriumideks) sõnastati 1993. aasta juunis Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Need kriteeriumid on järgmised:

1995. aasta detsembris Madridis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel lisati neile tingimus, et kandidaatriik peab olema võimeline tagama siseriiklikusse õigusesse üle võetud ELi õiguse tulemusliku rakendamise asjakohaste haldus- ja õigusstruktuuride kaudu.

EL jätab endale õiguse otsustada, millal on kandidaatriik ühinemiskriteeriumid täitnud. Teisalt peab ka EL ise olema võimeline uusi liikmeid lõimima.

Menetlus

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – ühissätted – artikkel 49 (endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 49) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 43)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Viimati muudetud: 17.01.2020