Euroopa Liidu määrused

Määrused on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 288 määratletud õigusaktid. Määrust kohaldatakse üldiselt. See on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

KOKKUVÕTE

Määrused on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 288 määratletud õigusaktid. Määrust kohaldatakse üldiselt. See on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Näiteks, kui EL otsustas astuda samme inimeste tervise ja keskkonna parema kaitse heaks keemiliste ainetega seotud riskide vastu, võeti vastu sellekohane määrus.

Määrused kuuluvad ELi teiseste õigusaktide hulka. Euroopa institutsioonid võtavad määrusi vastu aluslepingute alusel. Nendega püütakse tagada ELi õiguse ühtne kohaldamine kõigis ELi riikides.

Määrus võetakse vastu seadusandliku menetluse raames. See on õigusakt, mille võtavad vastu nõukogu ja Euroopa Parlament seadusandliku tava- või erimenetluse kohaselt.

Määrus on adresseeritud abstraktsetele isikute kategooriatele, mitte konkreetsetele üksikisikutele. See eristab määrust otsusest, mis on määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 288. See on tervikuna siduv.

Määrust peavad tervikuna täitma need, kellele see on kohaldatav. See õigusakt on siduv

ELi institutsioonidele;

ELi riikidele;

isikutele, kellele see on adresseeritud.

Määrus on vahetult kohaldatav kõigis ELi riikides. See tähendab, et

seda rakendatakse kohe õigusnormina kõigis ELi riikides, ilma et seda oleks vaja siseriiklikku õigusesse üle võtta;

see toob füüsilistele isikutele kaasa õigusi ja kohustusi ning seega saavad nad sellele kohe siseriiklikus kohtus tugineda;

sellele saavad füüsilised isikud viidata seoses suhetega teiste isikute, ELi riikide või ELi asutustega.

Määrust rakendatakse kõigis ELi riikides selle jõustumise päevast (selles kindlaks määratud päevast või vastasel juhul 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas). Selle õiguslik toime on üheaegselt, automaatselt ja ühesuguselt siduv kõigi ELi riikide siseriiklikus õiguses.

Delegeeritud määrused

Delegeeritud õigusaktide menetluse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290) alusel võib komisjon võtta vastu delegeeritud määrusi, mis täiendavad või muudavad määruse või ELi direktiivi teatavaid osi või aspekte.

Rakendusmäärused

Rakendusaktide menetluse (ELi toimimise lepingu artikkel 291) alusel võib komisjonile anda volitusi võtta vastu määrusi ELis ühetaoliselt kohaldatavate õigusaktide rakendamiseks. Komisjoni rakendamisvolitusi tuleb teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 sätetega.

Euroopa institutsioonid võivad samuti võtta vastu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondiga seotud rakendusmäärusi. See määrusteliik on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 164 ja 178.

Need on õigusaktid, mis tuginevad eraldi alusmäärusele. Alusmääruses sätestatakse põhieeskirjad ja rakendusmääruses konkreetsed tehnilised sätted.

Lisateavet leiate ELi õiguse teemast Euroopa Liidu veebilehel.

Viimati muudetud: 30.08.2015