Sisserände kontaktametnike võrgustik

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 377/2004, millega luuakse sisserände kontaktametnike võrgustik

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on kehtestada ametlik koostöö sisserände kontaktametnike (ILO)* võrgustiku loomise kaudu.

PÕHIPUNKTID

Paljud ELi riigid nimetavad sisserände kontaktametnikud oma konsulaarasutustesse kolmandates riikides. Sisserände kontaktametnikud loovad ja hoiavad otsesidemeid vastuvõtjariigi pädevate asutustega, et hõlbustada teabe vahetamist järgmistes küsimustes:

ELi riigid peavad teatama üksteisele, nõukogule ning Euroopa Komisjonile sisserände kontaktametnike lähetamistest.

Samasse riiki lähetatud kontaktametnikud moodustavad kohalikud võrgustikud, kus nad eeskätt:

Kohtumised toimuvad kas nõukogu eesistujariigi või teiste ELi riikide algatusel. Neis osalevad komisjoni ja Euroopa piiri- ja rannikuvalve esindajad, kuigi juhul, kui operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib kohtumisi pidada nende puudumise korral.

ELi riigid võivad kahe- või mitmepoolselt kokku leppida, et ühest ELi riigist lähetatud sisserände kontaktametnik esindab ka ühe või mitme muu ELi riigi huve. Nad võivad samuti jagada omavahel teatavad ülesanded.

ELi Nõukogu eesistujaks olev liikmesriik koostab iga poolaasta lõpuks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande, mis käsitleb sisserände kontaktametnike tegevust riikides ja piirkondades, mis on ELile erilist huvi pakkuvad seoses sisserändega. See aruanne koostatakse vastavalt komisjoni otsuses 2005/687/EÜ kehtestatud näidisele. Selle aruande põhjal koostab komisjon iga-aastase kokkuvõtte sisserände kontaktametnike võrgustike arengu kohta.

Hindamine ja ettepanek määruse uuesti sõnastamise kohta

Komisjoni 2017. aasta teatises Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta kinnitati määruse läbivaatamise vajadust. Sellele järgnes väliskonsultantide hinnang, kes esitasid oma lõpparuande 2017. aasta augustis. Hindamisel jõuti järeldusele, et

Samuti märgiti selles, et kolmandatesse riikidesse nimeatud kontaktametnike lisandväärtust Euroopa tasandil ei kasutatud täielikult ära.

Seetõttu tegi komisjon 2018. aasta mais ettepaneku määruse uuesti sõnastamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 5. jaanuarist 2004.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Sisserände kontaktametnik (ILO) – ELi riigi esindaja, kelle asjakohane pädev asutus on määranud välismaale looma ja säilitama kontakte vastuvõtjariigi asutustega eesmärgiga aidata kaasa rändemeetmetele, sealhulgas ebaseadusliku sisserände tõkestamisele.
Ebaseaduslikud sisserändajad – isikute liikumine uude elu- või transiidikohta, mis toimub väljaspool lähetava, transiidi- ja vastuvõtjariigi õigusnorme.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 2.3.2004, lk 1-4)

Määruse (EÜ) nr 377/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta (COM(2017) 558 final, 27.9.2017)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1–76)

Komisjoni 29. septembri 2005. aasta otsus 2005/687/EÜ sisserände kontaktametnike võrgustiku tegevust ja vastuvõtjariigis ebaseadusliku sisserände olukorda kajastava aruande vormi kohta (ELT L 264, 8.10.2005, lk 8–15)

Viimati muudetud: 16.01.2019