ELi Põhiõiguste Amet (FRA)

Määrusega 168/2007 asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

KOKKUVÕTE

Põhiõiguste Amet pakub Euroopa Liidu institutsioonidele ja ELi riikide valitsustele abi ELi õiguse rakendamisel seoses põhiõigustega.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuse määrusega asutatakse ELi tasandil põhiõigustega tegelev organ - Põhiõiguste Amet - ning sätestatakse selle põhiülesanded ja eesmärgid, töökorraldus ja juhtimine.

PÕHIPUNKTID

Määrusega määratakse kindlaks ameti tegevusvaldkonnad:

pakkuda teavet, abi ja teadmisi ELi institutsioonidele ja ELi riikidele seoses põhiõigustega, et aidata neid järgida meetmete võtmisel või õigusaktide vastuvõtmisel;

koostada arvamusi ELi institutsioonidele ja ELi riikidele kas omal algatusel või nende taotluse alusel (näiteks küsimuses, kas võetavad meetmed või seadusandlikud ettepanekud vastavad põhiõigustele);

koguda, analüüsida ja levitada usaldusväärset ja võrreldavat teavet ELi meetmete konkreetse mõju kohta inimeste põhiõigustele;

viia läbi teadusuuringuid ja -vaatlusi põhiõiguste teemal;

avaldada konkreetseid teemasid või ELi institutsioonides ja ELi riikides põhiõiguste rakendamist käsitlevaid väljaandeid;

avaldada iga-aastase aruande ameti tegevusvaldkondadega hõlmatud küsimustest, tuues välja näited headest tavadest;

arendada kommunikatsioonistrateegiat ja kampaaniaid ning edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga, et parandada avalikkuse teadlikkust põhiõigustest;

teha soovitusi nende õiguste jõustamismehhanismide kohta.

Amet ei tegele üksikkaebustega.

Viieaastased tegevuskavad

Ameti tegevus põhineb nõukogus vastu võetud mitmeaastasel raamistikul, milles nähakse ameti viieaastaseks tööks ette konkreetsed teemavaldkonnad kooskõlas ELi üldiste prioriteetidega.

Need peavad alati sisaldama võitlust rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatusega.

Koostöö teiste asutustega

Amet peab hoidma tihedaid sidemeid

ELi riikide valitsuste ja kodanikuühiskonna ühendustega, näiteks põhiõiguste platvormi nimelise koostöövõrgustikuga;

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

23. veebruarist 2007.

TAUST

Viinis asuv Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet võtab üle oma eelkäija - Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse - ülesanded.

Lisateave:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 168/2007

23.2.2007

-

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1-14

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 11. märtsi 2013. aasta otsus nr 252/2013/EL, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013-2017 (ELT L 79, 21.3.2013, lk 1-3)

Viimati muudetud: 30.07.2015